Raporty z badań

Obserwatorium prowadzi badania oparte na wiedzy zastanej (np. analizy statystyczne) oraz badania terenowe (np. wywiady), przekazuje wytworzoną wiedzę w sposób bezpośredni (np. konferencje) i pośredni (np. raporty), tworząc opracowania zwarte (np. artykuły) i opracowania popularyzatorskie (np. broszury i flesze informacyjne).

II edycja badań „Strategie sukcesu. Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej” jest kontynuacją omówienia problematykikariery zawodowej oraz procesu wejścia na rynek pracy. Tytułowe strategie sukcesu nawiązują do 20 monograficznych narracji karier edukacyjno-zawodowych zawartych w raporcie. Na opracowanie składają się także analizy przekrojowe dotyczące problemów kluczowych dla sukcesu oraz komentarze ekspertów.
Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej
Pobierz RAPORT_2019_1.pdf 1.25 MB
W czerwcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy rekrutację do projektu badawczego pt.: Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej. Jego celem było zebranie, analiza i udostępnienie wiedzy na temat wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu aglomeracji poznańskiej oraz zbadanie determinant wyborów edukacyjno-zawodowych w kontekście uwarunkowań indywidualnych i społecznych. Na nasze zaproszenie odpowiedziało dwudziestu absolwentów szkół z terenu aglomeracji poznańskiej.
Jednocześnie jest nam niezmiernie miło poinformować, że trwa rekrutacja do drugiej tury badania.
Strategie sukcesu - Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół średnich
Pobierz Strategie sukcesu - Ścieżki edukacyjno-zawodowe absolwentów szkół średnich_1.pdf 8.67 MB
Raport „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring” zrealizowany na zlecenie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Głównym celem badania było określenie potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz porównanie uzyskanych danych z wynikami poprzedniej edycji badania przeprowadzonego w 2014 roku. Realizacja tak sformułowanego celu badawczego nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji korzystnych zmian zachodzących, zarówno w gospodarce, jak i na krajowym oraz wielkopolskim rynku pracy.
Raport - Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej
Pobierz 20180327_raport.pdf 12.52 MB

Raport jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych sytuacją gospodarczą na terenie aglomeracji poznańskiej, a także decydentów chcących kreować opartą na dowodach politykę rynku pracy. Adresatami badań są również ekonomiści, dla których zaprezentowane podejście badawcze może okazać się interesujące.

Celem badania było opracowanie 13 miesięcznej prognozy stopy bezrobocia dla poszczególnych powiatów z terenu województwa Wielkopolskiego i zbadanie jej trafności w porównaniu do danych historycznych. Zakres czasowy prognozy to kwiecień 2015 – kwiecień 2016. W celu osiągnięcia celu badawczego posłużono się dwoma skrajnie różnymi modelami prognostycznymi, które zasilono miesięcznymi danymi za okres styczeń 2005 – marzec 2016 gromadzonymi przez powiatowe urzędy pracy z terenu Wielkopolski.
Raport niniejszy podsumowuje zrealizowane zadania badawcze. Części raportu takie jak: wprowadzenie, teoria prognozowania oraz przegląd badań zestawiają kluczowe informacje ze zgromadzonych materiałów źródłowych; podpunkt dane empiryczne prezentuje statystyki opisowe i metodykę wstępnej obróbki zgromadzonych danych. W podpunkcie metodologia badań znalazło się szczegółowe objaśnienie dotyczące dwóch opracowanych modeli prognostycznych i metod ich estymacji. W podpunkcie tym zaprezentowano również wyniki badań i porównano osiągi modeli w zakresie precyzji prognozy. Całość raportu kończy podsumowanie.

Prognoza stopy bezrobocia na terenie małych jednostek przestrzennych, Poznań 2016
Pobierz Prognoza_stopy_bezrobocia_na_terenie_malych_jednostek_przestrzennych.pdf 1.04 MB

Problematyką projektu badawczego pn. Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej są rozbieżności występujące pomiędzy metodami rekrutacji pracownika przez pracodawców i metodami poszukiwania pracy przez uczniów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Celem głównym projektu jest określenie stopnia spójności w metodach poszukiwania pracy przez uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i metodach rekrutacji pracowników przez pracodawców oraz zidentyfikowanie czynników, które mają na to wpływ. Głównemu celowi projektu badawczego towarzyszą także cele szczegółowe.

Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej
Pobierz Dwa_Swiaty.pdf 2.78 MB

Raport powstał w oparciu o badania realizowane na zlecenie Obserwatorium w 2014 roku. Celem głównym projektu było wypracowanie metodologii służącej wsparciu procesu dostosowywania kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich do aktualnych oraz przyszłych potrzeb pracodawców aglomeracji poznańskiej poprzez analizę potrzeb kadrowych pracodawców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Drugim ważnym celem było wypracowanie metodologii, w oparciu o którą Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej realizuje bieżący monitoring gospodarki aglomeracji poznańskiej. Problemem badawczym było określenie potrzeb kadrowych pracodawców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring
Pobierz Raport_z_badan_wlasnych.pdf 2.05 MB

Raport jest wynikiem analizy danych zastanych, której celem była próba odpowiedzi na pytanie o rozmiar i charakter niedopasowań strukturalnych w zakresie popytu i podaży absolwentów szkół zawodowych na terenie aglomeracji poznańskiej. W zamyśle autorów konieczne było przedstawienie rozległego kontekstu procesu przejścia na rynek pracy absolwentów szkół zawodowych, co umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu złożoności tego wycinka rynku pracy. W związku z tym w opracowaniu poruszono szereg kwestii teoretycznych, ukazano sytuację społeczno-gospodarczą na terenie aglomeracji i skupiono się na analizie statystycznej i ekonometrycznej szerokiego spektrum danych zastanych. Dane te pochodziły w szczególności ze statystyk gromadzonych przez Urząd Miasta Poznania, Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu, System Informacji Oświatowych, a także Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Oprócz danych zastanych wykorzystano publikacje naukowe, raporty i dokumenty regionalne, które nie tylko pozwoliły na opracowanie ram teoretycznych analizy, ale i usystematyzowały i uzupełniły treść opracowania.

Dwa światy? System kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy aglomeracji poznańskiej.
Pobierz dwa_swiaty_system.pdf 2.42 MB

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem