Przykładowe źródła informacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

www.psz.praca.gov.pl – Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: m.in. statystyki rynku pracy, akty prawne, informacje dla poszukujących pracy.

www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej – m.in. aktualne akty prawne dotyczące kształcenia ogólnego i szkolnictwa branżowego.

www.zielonalinia.gov.pl - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, m.in. Fabryka CV, artykuły i poradniki z zakresu tematyki rynku pracy.

www.gov.pl/web/rodzina – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: m.in. informacje dot. rynku pracy (analizy i raporty, statystyki rynku pracy), prawa pracy, usług instytucji rynku pracy.

www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna: m.in. informacje dot. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego; informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (EPKZ).

www.oke.poznan.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: m.in. informacje dot. wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego.

www.ko.poznan.pl – Kuratorium Oświaty w Poznaniu: m.in. informacje o rekrutacji do szkół, ponadto Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

www.poznan.praca.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: m.in. Raporty o bezrobociu absolwentów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

www.wuppoznan.praca.gov.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery: m.in. informacje dot. instytucji rynku pracy, wskazówki doradcy zawodowego dot. tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

www.wielkopolska.ohp.pl – Ochotnicze Hufce Pracy w Poznaniu: m.in. specyfika działalności OHP, informacje dot. struktury OHP, możliwości zdobycia zawodu w ramach OHP.

www.ir.poznan.com.pl – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, informacje m.in. na temat nauki zawodu w rzemiośle.

www.cwrkdiz.pl – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – placówka powołana przez samorząd woj. wielkopolskiego, wspierająca kształcenie zawodowe i dualne, m.in. informacje o zawodach (i szkołach) nauczanych we wszystkich powiatach w województwie.

www.poznan.pl/mim/oswiata – Poznański Serwis Oświatowy: m.in. wykaz wszystkich szkół na terenie miasta Poznania (także niepublicznych).

www.nabor.pcss.pl/poznan – rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych: zawiera m.in. Informator dot. szkół (w formie wyszukiwarki szkół/klas/zawodów).

www.ore.edu.pl  - Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE); publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez MEN; informacje m.in. na temat kształcenia ogólnego i zawodowego, doradztwa zawodowego (w tym materiały i publikacje dla doradców zawodowych – do pobrania).

www.koweziu.edu.pl – dawniej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), zaś od 2016 r Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE); m.in. informacje i materiały dot. szkolnictwa branżowego.

www.sdsiz.com.pl – Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych: m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego,
informacje o szkoleniach w ramach różnych metod/narzędzi pracy doradcy zawodowego, informacje dot. OTK – Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

www.frse.pl – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – placówka zajmująca się zarządzaniem europejskimi programami edukacyjnymi (m.in. EPALE – elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie).

www.progra.pl – strona firmy zajmującej się tworzeniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych dla doradztwa zawodowego: testów kariery, przewodników, scenariuszy zajęć, informatorów oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych

www.premiere.pl – strona producenta programów komputerowych z dziedziny przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. 

www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży, m.in. informacje dot. zawodów, kierunków studiów, matury, ponadto aktualizowane rankingi szkół i uczelni wyższych.

www.otk.sdsiz.com.pl -  strona OTK (Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery) – corocznej inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych (SDSiZ), m.in informacje dot. ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl – strona ŚTP (Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości) – corocznej inicjatywy promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. 

www.ec.europa.eu/ploteus/pl – portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie: internetowa baza danych o możliwościach kształcenia
i szkolenia w 30 krajach Europy.

www.euroguidance.pl – strona międzynarodowego projektu Euroguidance dotyczącego szeroko pojętego doradztwa zawodowego; m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego  (m.in. książki adresowane do doradców zawodowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych).

www.eurodeskpolska.pl – strona programu dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych; informacje m.in.
o możliwościach edukacji (w tym studiów w różnych krajach), szkoleń, grantów, rodzajów dofinansowań w Europie.

www.kwalifikacje.edu.pl – Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – informacje dot. ERK, PRK, wyszukiwarka kwalifikacji z odpowiadającymi im poziomami PRK; publikacje do bezpłatnego pobrania – m.in. Broszura dot. założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Ponadto

Informacje dla rodziców i uczniów pobierających wcześniej naukę w innych krajach:

www.forummigracyjne.org/pl - Fundacja Polskie Forum Migracyjne.
www.orpeg.pl – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą.

www.powroty.otwartaszkola.pl - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą, system wsparcia dla rodziców i uczniów powracających do Polski.

 

 

 

MULTIMEDIA

Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, Gdańsk, www.synergia.com.pl

 • Kalejdoskop zawodów (branże)
  • USŁUGI I TURYSTYKA
  • SŁUŻBA ZDROWIA
  • ZARZĄDZANIE I FINANSE
  • PRAWO I ADMINISTRACJA
  • NAUKA I EDUKACJA
  • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
  • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
  • KOMPUTERY I ELEKTRONIKA
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
  • KREACJA
 • Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód.
 • ABC przedsiębiorczości.
 • Jak radzić sobie z agresją uczniów.
 • Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć.

PROGRA Sp. z o.o, www.progra.pl

Katalogi:

- doradztwo zawodowe dla szkoły podstawowej,

- doradztwo zawodowe dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

Przykładowe materiały:

 • Spacery po zawodach – branże:
  • ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE, BUSINESS, PRACA URZĘDNICZA
  • SZTUKA I PROJEKTOWANIE ARTYSTYCZNE
  • NAUCZANIE, WYCHOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  • ROZRYWKA, REKREACJA, TURYSTYKA
  • GASTRONOMIA, HOTELARSTWO, USŁUGI DOMOWE
  • OCHRONA ZDROWIA
  • SŁUŻBY SOCJALNE, SPOŁECZNE I ZATRUDNIENIA
  • PRAWO I DZIEDZINY POKREWNE
  • BEZPIECZEŃSTWO I SŁUŻBY OCHRONY
  • FINANSE I DZIEDZINY POKREWNE
  • HANDEL, DZIEDZINY POKREWNE I USŁUGI
  • NAUKA I DZIEDZINY Z NIĄ ZWIĄZANE
  • PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY, CIĘŻKI, ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
  • PRZEMYSŁ LEKKI I RZEMIOSŁO
  • BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
  • ROLNICTWO, HODOWLA, OGRODNICTWO, PRZYRODA
  • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • Indywidualny Planer Kariery (segregator + CD).
 • Młodzieżowe Portfolio Kariery.
 • Piramida Kariery.
 • Testy kariery, np. Test preferencji i predyspozycji zawodowych, Labirynt zawodów, Samoocena zainteresowań zawodowych, test
  „Czy jestem przedsiębiorczy”.
 • Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, w tym samopoznania.
 • „Przejmij inicjatywę!” Przewodnik po przedsiębiorczości.

Materiały do bezpłatnego pobrania: (www.progra.pl)

 • Świat zawodów bez tajemnic – scenariusz zajęć z poradnictwa zawodowego dla szkoły podstawowej.
 • Poznaję siebie – moje zdolności i zainteresowania – scenariusz zajęć z poradnictwa zawodowego dla gimnazjum.
 • Co dalej? Planuję swoją karierę edukacyjno-zawodową – scenariusz zajęć z poradnictwa zawodowego dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

www.sklep.wsip.pl/produkty/kariera-na-maksa-innowacyjny-pakiet-wsparcia-dla-szkol

 • Kariera na Maksa – innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; zawiera m.in.
  • Multimedialny zestaw dydaktyczny (15 odcinków serialu Życie na Maksa i 15 scenariuszy zajęć do realizacji np. na godzinach wychowawczych),
  • Gra Max Career – dostępna na Facebooku: prezentuje 9 branż, po 9 zawodów w każdej; ukazuje wybrane elementy planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • Pomysły plus – zestaw dodatkowych narzędzi do segregatora Życie na Maksa,
  • Multimedialny program komputerowy – Przewodnik Nauka języków obcych oknem na świat,
  • Multimedialny program komputerowy – Przewodnik Wolna wola, czyli wszystko o wolontariacie,
  • Test preferencji i predyspozycji zawodowych dla uczniów – do wykonania on-line,
  • dostęp do Portalu Wsparcia – w zakresie metodyki zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – dla nauczycieli, doradców zawodowych, uczniów,
  • konsultacje on-line i telefoniczne: wsparcie dla nauczycieli, doradców prowadzących w szkole zajęcia z zakresu orientacji zawodowej.

www.idea-hc.pl/talentgame - Talentgamediagnostyczno-edukacyjna gra komputerowa (Tajemnice Aeropolis) służąca określeniu predyspozycji zawodowych, stworzona w ramach w/w projektu; do pobrania on-line.

www.perspektywy3d.pl - strona projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe; narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej; 3 moduły (Gra diagnostyczna, Galeria zawodów, Planer kariery).

www.mapakarier.org – bezpłatne narzędzie służące poszerzaniu wiedzy na temat zawodów i rynku pracy;  zawiera m.in. opisy zawodów, pomysły na lekcje, Miasto zawodów.

 

 

 

CZASOPISMA

www.doradca-kariery.pl - Doradca kariery (kwartalnik).

www.rp.pl/praca/ - Rzeczpospolita, zakładka Praca (artykuły z zakresu ścieżek kariery, rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń).

www.gazetapraca.pl - Gazeta Wyborcza, zakładka Praca (m.in. aktualności dot. rynku pracy, poradniki, psychotesty, słownik rynku pracy).

www.gazeta.prawna.plGazeta Prawna, zakładka Praca (m.in. aktualności dot. sytuacji na rynku pracy, akty prawne. itp.).

www.perspektywy.pl – Perspektywy, młodzieżowy miesięcznik edukacyjny.

www.victor.com.plVictor, dwutygodnik edukacyjny dla młodzieży.

www.victorjunior.plVictor Junior, dwutygodnik edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych.

www.kumpel.plKumpel, miesięcznik edukacyjny dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej.

www.cogito.com.pl - Cogito,  miesięcznik  skierowany do młodzieży szkół średnich.  

 

Opracowanie:

Elżbieta Swat-Padrok

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem