Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

O zawodach

„Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnic i zachęty” Władimir Lindeberg

 

Będąc uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej możesz już wybrać zawód. Jeśli chcesz po jej ukończeniu uczyć się konkretnego zawodu, możesz wybierać spośród bogatej oferty technikum i szkoły branżowej. Jest ona różnorodna, zarówno pod kątem specyfiki zawodów, jak też pod kątem związanych z nimi wymagań. Co zrobić, żeby wybrać taki zawód, który jest dopasowany właśnie do Ciebie – właśnie do Twoich możliwości? Co zrobić, aby wykonywanie zawodu było przyjemnością, nie zaś koniecznością? Zawodów jest bardzo dużo. Pamiętaj, że obecny rynek pracy skłania do zmiany pracy około 4-5 razy w ciągu życia. Może temu towarzyszyć zmiana zawodu czy też specjalności (przekwalifikowanie się). To dalsze perspektywy. Tymczasem bardzo łatwo wybrać zawód tylko pod wpływem innych ludzi, tylko z racji na bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania, czy też tylko pod wpływem samego wyobrażenia na jego temat. Pamiętaj: wyobrażenia często nie odpowiadają rzeczywistości… Są przeważnie źródłem błędnych decyzji. To, co jest ciekawe dla Twoich przyjaciół, niekoniecznie może odpowiadać Tobie. Każdy jest inny. Inny wybór – nie znaczy gorszy. Najważniejsze, aby to był Twój wybór.

Zbierz informacje, zastanów się i wybierz zawód, który będzie dla Ciebie źródłem satysfakcji!

Warto pamiętać, że zawody można zdobywać różnymi drogami zdając konkretne egzaminy zawodowe potwierdzające poszczególne kwalifikacje. Aby dowiedzieć się więcej na temat kwalifikacji, wejdź w zakładkę KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Zawody dzielą się na takie, które można uzyskać w szkolnictwie branżowym (czyli w szkołach branżowych oraz technikach i szkołach policealnych) oraz na te, które są osiągalne jedynie po studiach wyższych. Przykładowo zawód weterynarz po studiach wyższych, nie jest tym samym zawodem co technik weterynarii po technikum lub szkole policealnej.

Gdzie można zdobyć zawód i z czym wiążą się poszczególne wybory:

Technikum:
 • 5 lat nauki
 • wykształcenie średnie (z maturą lub bez) – tytuł technika po zdaniu egzaminów zawodowych
 • można zdać maturę i iść na studia
 • w trakcie nauki:
  • praktyki zawodowe
  • przedmioty zawodowe
  • egzaminy potwierdzające kwalifikacje w ‎zawodzie (2)
 • 2 języki obce
 • 2 przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Szkoła Branżowa I stopnia: ·
 • 3 lata nauki
 • wykształcenie zasadnicze branżowe
 • brak wykształcenia średniego
 • nie można podejść do matury ani iść do szkoły policealnej
  • żeby to zrobić trzeba kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, w której nauka trwa 2 lata lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
 • w trakcie nauki:
  • praktyki zawodowe (nawet 2-3 dni w tygodniu)
  • przedmioty zawodowe
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie (1) 
 • 1 język obcy
 • brak przedmiotów na poziomie rozszerzonym

Szkoła Branżowa II stopnia: ·
 • 2 lata nauki 
 • kontynuacja nauki w zawodzie dla uczniów którzy ukończyli Szkołę Branżową I stopnia ·
 • możliwość zdobycia drugiej kwalifikacji po Szkole Branżowej I stopnia ·
 • wykształcenie średnie branżowe – tytuł technika ·
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (druga kwalifikacja) ·
 • można zdawać maturę i iść na studia

Szkoła Policealna

Oferta szkół policealnych skierowana jest do osób, które mają wykształcenie średnie (z maturą lub bez):
 • nauka trwa od 1 roku do 2,5
 • wykształcenie średnie – tytuł technika w zależności od ilości kwalifikacji i egzaminów zawodowych
 • możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie
 • możliwość zdobycia dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (1 lub 2)

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Oferta skierowana dla osób pełnoletnich, kursy odbywają się w szkołach publicznych oraz prywatnych – szybki sposób na „przekwalifikowanie się”: 
 • zdobywanie pojedynczych kwalifikacji w ramach danego zawodu: 1 kurs = 1 kwalifikacja
 • dwie kwalifikacje w zawodzie + wykształcenie średnie = tytuł technika
 • zdanie egzaminu w ramach kwalifikacji = otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację

WIR – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza: ·
 • nauka w małej rzemieślniczej firmie pod kierunkiem doświadczonych mistrzów
 • umowa o pracę zawarta z firmą, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu w wymiarze od 2-3 dni pracy w tygodniu
 • nauka zawodu składa się z dwóch części: praktycznej oraz teoretycznej

Szczegóły sprawdź na stronie

Studia wyższe

Na studia wyższe bezpłatne można dostać się jedynie ze zdaną maturą. Na poszczególne kierunki liczą się punkty z konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze, zarówno w podstawie, jak i w rozszerzeniu. Czas trwania nauki uzależniony jest od wybranego kierunku.

Zazwyczaj nauka trwa:
 • licencjat 3 lata ·
 • inżynier 3,5 roku ·
 • magister 5 lat

Istnieją też takie kierunki, w których nauka trwa o wiele dłużej – są to kierunki związane z prawem oraz medycyną.

Przykładowo zawód lekarz chirurg: 
 • studia medyczne – 6 lat – studia II stopnia ·
 • staż – 1 rok ·
 • studia medyczne (specjalizacja chirurgia) – studia podyplomowe

Więcej na temat studiów znajdziesz w zakładce
Według nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nastąpiły pewne zmiany. Zawody przyporządkowano do branż uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie od września 2019 r.

Zawody dzielą się na jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne.
Kwalifikacje to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia.

Jak możesz uzyskać kwalifikacje:

Zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymujesz ‎‎ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Jeśli uzyskasz świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiadasz ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymujesz DYPLOM ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przykład: Technik logistyk

Gdzie możesz uzyskać poszczególne kwalifikacje: ·
 • technikum (2 kwalifikacje) - T
 • branżowa szkoła I stopnia (1 kwalifikacja) - BS I
 • branżowa szkoła II stopnia (druga kwalifikacja po Szkole Branżowej I stopnia) - BS II
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe (pojedyncze kwalifikacje) – KKZ – ważne! aby uzyskać tytuł technika trzeba mieć wykształcenie średnie oraz zdać wszystkie egzaminy we wszystkich kwalifikacjach tworzących dany zawód.

Najłatwiej zrozumiesz czym są kwalifikacje wyobrażając sobie, że to jakby klocki, z których możesz ułożyć różne zawody. Przyjrzyj się przykładom poniżej jak to wygląda.

Przykład 1.
przedstawia sytuację, w której zdobywając oddzielne kwalifikacje MEC.03. albo MEC.05. albo MEC.08, można po zdobyciu drugiej kwalifikacji MEC.09. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego zostać technikiem mechanikiem. Symbole szkół wskazują gdzie można uzyskać świadectwo potwierdzające daną kwalifikacje, po zdaniu egzaminów zawodowych.Przykład 2.
sytuacje odwrotna – po zdobyciu kwalifikacji HAN.01., można zdobyć kwalifikacje HAN.02. oraz HAN.03. i w zależności od wyboru, z wykształceniem średnim osiągnąć tytuł technika handlowca lub technika księgarstwa.


 
Dodatkowe informacje
Według nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych:
 • branżowej szkole I stopnia
 • technikum
 • branżowej szkole II stopnia
 • szkole policealnej

Kształcenie realizowane jest również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.

Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia.
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia według rozporządzenia będzie odbywało się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia.

Tym samym w branżowej szkole II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia i będzie tam realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

Według Rozporządzenia celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Zadania obecnej szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji według rozporządzenia są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo - społecznym, na które wpływają w szczególności:

 • nowe techniki i technologie
 • idea gospodarki opartej na wiedzy
 • globalizacja procesów gospodarczych i społecznych
 • rosnący udział handlu międzynarodowego
 • mobilność geograficzna i zawodowa
 • wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników
Rozporządzenia razem z tabelą, gdzie można sprawdzić poszczególne kwalifikacje i możliwości ich zdobycia:

Obecnie funkcjonujące ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego PDF (załącznik1)

Wchodzące w życie od września 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego PDF (załącznik2)

dzięki WYSZUKIWARCE ZAWODÓW możesz w łatwy sposób zapoznać się z ofertą zawodów nauczanych w szkołach na terenie aglomeracji poznańskiej. Znajdują się w niej zawody zarówno ze szkół branżowych, jak i z technikum. Wyszukiwarka zawiera opisy zawodów, nazwę i opis kwalifikacji, przeciwwskazania zdrowotne, przykładowe miejsca pracy i przykładowe przedmioty, a także listę szkół, które kształcą w danym zawodzie.
Przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu warto zapoznać się z ramowymi planami nauczania, z tym czego będziesz się uczył w przyszłej szkole. Odpowiedz sobie na pytania, czy dana tematyka Cię interesuje, czy będziesz w stanie wykonywać czynności, przypisane do tego zawodu, czy masz ku temu predyspozycje, czy jest on zgodny z Twoimi zainteresowaniami.

LINK - tutaj znajduje się Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 06.03.2019 r. – gdzie można sprawdzić jakie zmiany szykują się w planach nauczania.

Obecnie bazujemy na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703) – LINK 

Wejdź na stronę:

WAŻNE: Uczniów szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywał nowy ramowy plan nauczania, informacje obecnie umieszczone na tej stronie są na podstawie rozporządzenia z dnia 28 marca 2017 r. Z czasem strona będzie aktualizowana.
Znajdziesz tam informacje przydatne w wyborze zawodu:
 • Plany nauczania - tutaj możesz znaleźć przykładowe plany nauczania dla czteroletniego technikum oraz plany realizacji kształcenia zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum. Możesz sprawdzić m.in. jakich przedmiotów ogólnych oraz przede wszystkim zawodowych będziesz się uczyć w wybranym przez siebie zawodzie.
 • Informator o zawodach - może pomóc Ci w podjęciu decyzji odnośnie wyboru konkretnego zawodu. Zadaniem informatora jest dostarczenie podstawowych informacji o 208 zawodach, które można zdobyć, kształcąc się w różnych typach szkół zawodowych. W sposób przejrzysty są w nim przedstawione poszczególne zawody i sposób uzyskiwania w nich kwalifikacji.
Warto przed wyborem zawodu, zapoznać się z planami nauczania, przedmiotami zawodowymi, zadaniami jakie czekają Cię na praktykach. Informacje te przydatne są w kontekście oceny czy posiadasz odpowiednie predyspozycje potrzebne do wykonywania określonego rodzaju pracy. Aby uzyskać kwalifikacje należy zdać odpowiednie egzaminy zawodowe. W związku z tym zapoznaj się z informacjami na ich temat, ze zdawalnością poszczególnych kwalifikacji. Może pomóc Ci w tym strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także np. plany lekcji w poszczególnych szkołach. Pamiętaj, że MUSISZ ZDAĆ egzaminy zawodowe! Jeżeli ich nie zdasz wiąże się to np. z ukończeniem technikum, bez zawodu, jedynie z wykształceniem średnim.Informacje przydatne w wyborze zawodu (w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY na stronie CKE):
 • Najważniejsze informacje o egzaminach zawodowych – tutaj znajdziesz odpowiedzi na różne pytania odnośnie egzaminów zawodowych. 
 • Podstawa programowa kształcenia w zawodach - na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Zawiera między innymi kwalifikacje, cele, zadania, efekty kształcenia w zawodach. 
 • Informacje o egzaminach zawodowych w poszczególnych zawodach (w zakładce INFORMATORY na stronie CKE) - Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. 
 • Wyniki i sprawozdania - sprawozdania z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2018 roku – zdawalność pisemna oraz praktyczna w poszczególnych kwalifikacjach.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o zawodach, zarówno szkolnictwa branżowego, jak i wyższego zajrzyj na stronę:
Znajdziesz tutaj informacje przydatne w wyborze zawodu:
 • Miasto Zawodów - część dla osób, które nie do końca jeszcze mają sprecyzowane plany co do przyszłości zawodowej. Można wirtualnie przespacerować się po mieście gdzie umieszczone są najróżniejsze budynki i sprawdzić jakie wykonuje się tam zawody, a także z jakimi innymi zawodami dane miejsce pracy jest powiązane.
 • Ścieżki Kariery - tutaj można znaleźć informacje na temat konkretnych zawodów - m.in. drogę edukacyjną, opis zawodów, wymagane kwalifikacje, statystyki.
ARENA ZAWODÓW to wydarzenie dla uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych, które pozwala w praktyczny sposób poznać ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu poznańskiego i miasta Poznania.

Na tzw. wyspach zawodów w poszczególnych branżach, prezentowane są różne kierunki kształcenia. Uczniowie i nauczyciele przygotowują najróżniejsze pokazy oraz zadania praktyczne dla uczniów zainteresowanych określonymi zawodami. Młodzież może sprawdzić, czy nadaje się do określonych czynności wykonywanych w poszczególnych zawodach. Często prezentują się także pracodawcy, którzy wyjaśniają, na czym polega nauka w klasach patronackich i na czym polega praca w ich zakładach.
LINK - zebrane tutaj informacje mogą posłużyć Tobie jako źródło wiedzy na temat wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy w niektórych zawodach.

Opisy powstały w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Są one efektem badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich pracodawców zatrudniających absolwentów szkół kształcenia zawodowego.

Każdy opis wymagań stanowisk pracy składa się z 3 głównych części:

1) Opisu ogólnych wymagań stanowiska pracy.
2) Kart przykładowych stanowisk pracy.
3) Dokonanej przez pracodawców oceny kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych nabytych przez absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży