Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Przykładowe źródła informacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

www.psz.praca.gov.pl – Portal Publicznych Służb Zatrudnienia: m.in. statystyki rynku pracy, akty prawne, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej – m.in. aktualne akty prawne dotyczące kształcenia i zmian z nim związanych; a w zakładce „Z życia szkoły” – informacje dot. poradnictwa edukacyjno-zawodowego

www.mpips.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: m.in. informacje dot. rynku pracy (analizy i raporty, statystyki rynku pracy), prawa pracy, usług instytucji rynku pracy

www.standardyiszkolenia.pl – baza opracowanych standardów kwalifikacji zawodowych w zakresie 253 zawodów

www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna: m.in. informacje dot. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego; informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

www.oke.poznan.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: m.in. informacje dot. wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego

www.ko.poznan.pl – Kuratorium Oświaty w Poznaniu: m.in. informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwie zawodowym – w tym szkolnictwie zawodowym po zmianach wprowadzonych od września 2012 r.

www.pup.poznan.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu: m.in. Raporty o bezrobociu absolwentów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych

www.wup.poznan.pl – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery: m.in. informacje dot. instytucji rynku pracy, wskazówki doradcy zawodowego dot. tworzenia dokumentów aplikacyjnych

www.ohp.poznan.pl – Ochotnicze Hufce Pracy w Poznaniu: m.in. specyfika działalności OHP, informacje dot. struktury OHP, możliwości zdobycia zawodu w ramach OHP

www.poznan.pl/mim/oswiata – Poznański Serwis Oświatowy: m.in. wykaz wszystkich szkół na terenie miasta Poznania (także niepublicznych) oraz (w zakładce Rekrutacja) aktualizowany co rok Informator o szkołach ponadgimnazjalnych

www.nabor.pcss.pl/poznan – rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych: zawiera m.in. Informator dot. szkół ponadgimnazjalnych (w formie wyszukiwarki szkół/klas/zawodów)

www.koweziu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: m.in. informacje i materiały dot. kształcenia zawodowego, w tym zmian w szkolnictwie zawodowym wprowadzonych od września 2012 r

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl– strona projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” realizowanego przez KOWEZiU, m.in. informacje dot. doradztwa zawodowego, nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ponadto materiały dla uczniów i rodziców z zakresu podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej (m.in. przykładowe testy)

www.sdsiz.pl – Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych: m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego, informacje o szkoleniach w ramach różnych metod/narzędzi pracy doradcy zawodowego, informacje dot. OTK – Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

www.progra.pl – strona firmy zajmującej się tworzeniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych dla doradztwa zawodowego: testów kariery, przewodników, scenariuszy zajęć, informatorów oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych

www.premiere.pl– strona producenta programów komputerowych z dziedziny przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego

www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży, m.in. informacje dot. zawodów, kierunków studiów, matury, ponadto aktualizowane rankingi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych

www.tydzienkariery.pl-strona OTK (Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery) – corocznej inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych (SDSiZ), m.in informacje dot. ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego

www.ploteus.com – portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie: internetowa baza danych o możliwościach kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy.

PUBLIKACJE DO BEZPŁATNEGO POBRANIA przydatne w BIBLIOTECE MULTIMEDIALNEJ doradcy:

www.euroguidance.pl – strona międzynarodowego projektu Euroguidance dotyczącego szeroko pojętego doradztwa zawodowego; m.in. publikacje z zakresu doradztwa zawodowego do bezpłatnego pobrania (m.in. najnowszyPrzewodnik po zawodachoparty na aktualnej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego)

www.koweziu.edu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: m.in. informacje na temat kształcenia zawodowego, w tym wprowadzanych zmian, ponadto szkolne plany nauczania w zawodach oraz publikacje do bezpłatnego pobrania (m.in. „Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów” – zakładka: Publikacje KOWEZiU)

www.kwalifikacje.edu.pl – strona projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) – informacje dot. ERK, PRK, publikacje do bezpłatnego pobrania – m.in. „Broszura dot. założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji”

www.poznajswiat.ecorys.pl – strona projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, skierowanego zarówno do uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych, jak też do rodziców: zawiera materiały do bezpłatnego pobrania:

Pakiet materiałów do bezpłatnego pobrania opracowany w ramach projektu:

 • 3 wystandaryzowane kwestionariusze do samobadania zainteresowań zawodowych uczniów: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
 • Multimedialne charakterystyki zawodów (208 charakterystyk)
 • Materiały metodyczne:
 • Przewodnik edukacyjny dla Ucznia
 • Przewodnik edukacyjny dla Nauczyciela
 • Przewodnik dla Rodzica
 • Absolwent na rynku pracy – poradnik dla Ucznia i Nauczyciela.

MULTIMEDIA

Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, Gdańsk, www.synergia.com

 • Kalejdoskop zawodów (branże)
  • USŁUGI I TURYSTYKA
  • SŁUŻBA ZDROWIA
  • ZARZĄDZANIE I FINANSE
  • PRAWO I ADMINISTRACJA
  • NAUKA I EDUKACJA
  • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
  • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
  • KOMPUTERY I ELEKTRONIKA
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
  • KREACJA
 • Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód
 • ABC przedsiębiorczości
 • Jak radzić sobie z agresją uczniów
 • Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć
 • Rozpoczynam działalność gospodarczą

PROGRA Sp. z o.o, www.progra.pl

 • „Spacery po zawodach” – branże:
  • ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE, BUSINESS, PRACA URZĘDNICZA
  • SZTUKA I PROJEKTOWANIE ARTYSTYCZNE
  • NAUCZANIE, WYCHOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  • ROZRYWKA, REKREACJA, TURYSTYKA
  • GASTRONOMIA, HOTELARSTWO, USŁUGI DOMOWE
  • OCHRONA ZDROWIA
  • SŁUŻBY SOCJALNE, SPOŁECZNE I ZATRUDNIENIA
  • PRAWO I DZIEDZINY POKREWNE
  • BEZPIECZEŃSTWO I SŁUŻBY OCHRONY
  • FINANSE I DZIEDZINY POKREWNE
  • HANDEL, DZIEDZINY POKREWNE I USŁUGI
  • NAUKA I DZIEDZINY Z NIĄ ZWIĄZANE
  • PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY, CIĘŻKI, ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA
  • PRZEMYSŁ LEKKI I RZEMIOSŁO
  • BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
  • ROLNICTWO, HODOWLA, OGRODNICTWO, PRZYRODA
  • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • Indywidualny Planer Kariery (segregator + CD)
 • Młodzieżowe Portfolio Kariery
 • Piramida Kariery
 • Testy kariery, np. Test preferencji i predyspozycji zawodowych, Labirynt zawodów, Samoocena zainteresowań zawodowych, test „Czy jestem przedsiębiorczy”
 • Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, w tym samopoznania
 • „Przejmij inicjatywę!” Przewodnik po przedsiębiorczości

Materiały do bezpłatnego pobrania: (www.progra.pl)

PREMIERE MULTIMEDIA SP. Z O.Owww.premiere.com

 • „Kwazar” – program komputerowy w formie wyszukiwarki kwalifikacji i zawodów; oparty na nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach i nowej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – umożliwia m.in. stworzenie „teczki” informacji o zawodzie, wyszukanie zawodów pokrewnych, posiadających wspólne kwalifikacje
 • „102 zawody z przyszłością”– program komputerowy zawierający prezentacje zawodów, wyszukiwarkę zawodów, opisy składających się na dany zawód kwalifikacji oraz obszary kształcenia

PROGRA Sp. z o.o, www.progra.pl

ECORYS Polska Spółka z o.o. www.ecorys.pl

 

 • „Kariera na Maksa” – innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; zawiera m.in.
  • Multimedialny zestaw dydaktyczny (15 odcinków serialu „Życie na Maksa” i 15 scenariuszy zajęć do realizacji np. na godzinach wychowawczych)
  • Gra „Max Career” – dostępna na Facebooku: prezentuje 9 branż, po 9 zawodów w każdej; ukazuje wybrane elementy planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej
  • „Pomysły plus” – zestaw dodatkowych narzędzi do segregatora „Życie na Maksa”
  • Prenumerata roczna kwartalnika „Doradca zawodowy”
  • Multimedialny program komputerowy – Przewodnik „Nauka języków obcych oknem na świat”
  • Multimedialny program komputerowy – Przewodnik „Wolna wola, czyli wszystko o wolontariacie”
  • Test preferencji i predyspozycji zawodowych dla uczniów – do wykonania on-line
  • dostęp do Portalu Wsparcia – w zakresie metodyki zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – dla nauczycieli, doradców zawodowych, uczniów
  • konsultacje on-line i telefoniczne: wsparcie dla nauczycieli, doradców prowadzących w szkole zajęcia z zakresu orientacji zawodowej

 

www.talentgame.pl

º „Talentgame”diagnostyczno-edukacyjna gra komputerowa („Tajemnice Aeropolis”) służąca określeniu predyspozycji zawodowych, stworzona w ramach w/w projektu; do pobrania on-line.

INFORMATORY

„Co studiować? Gdzie pracować? Informator o zawodach”, Wyd. Park Sp. z o. o, Bielsko-Biała 2006 (opis zawodów ze wstępem psychologa i socjologa m.in. w kontekście predyspozycji, miejsc pracy)

K. Lelińska, G. Sołtysińska, M. Gruza, „Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego”, Wyd. MEN, Warszawa 2005 (opisy zawodów szkół zawodowych, techników i szkół policealnych – sprzed nowej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; opisy w kontekście zadań, czynności zawodowych, środowiska pracy, przeciwwskazań zdrowotnych, wymagań psychologicznych, możliwości zatrudnienia)

D. Obidniak, A. Pfeiffer, M. Suliga, „Przewodnik po zawodach”, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2012 (przewodnik oparty na nowej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z opisami zawodów podzielonych wg specyfiki, m.in. zawody budowlane, przemysł przetwórczy, przemysł wydobywczy, usługi, transport; przy każdym opisie zamieszczone są wskazówki dot. szkół/placówek, w których można zdobyć dany zawód), dostępny: www.euroguidance.pl/publikacje/do bezpłatnego pobrania

 

Ponadto:

Teczki o zawodach, Wyd. Centrum MetodyczneECORYS Polska Spółka z o.o. www.ecorys.pl (wyłącznie do zakupienia).

CZASOPISMA

„Doradca zawodowy”, (wydawnictwo NeoKariera, Warszawa (kwartalnik) www.neokariera.pl)

Uwaga: pierwsze 4 numery kwartalnika, wydane przez Centrum Metodyczne Ecorys
– są dostępne do bezpłatnego pobrania:

http://publikacje.ecorys.pl/nasze-publikacje/kwartalnik-archiwum

„Nowa Edukacja Zawodowa”, Wyd. KOWEZiU, Warszawa (w wersji elektronicznej: e-dukator [email protected]: www.koweziu.edu.pl/edukator)

„Rzeczpospolita”, Dodatek „Moja kariera” (środy), ponadto zakładka „Praca” www.rp.pl (artykuły z zakresu ścieżek kariery, rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń)

„Gazeta Wyborcza”, dodatek „Praca” (poniedziałki), ponadto zakładka „Praca” www.gazetapraca.pl (m.in. aktualności dot. rynku pracy, poradniki, psychotesty, słownik rynku pracy)

„Perspektywy”. Młodzieżowy miesięcznik edukacyjny, Wyd. Perspektywy Press, Warszawa.

„Kariera”, Wyd. Universum Polska Sp. z o.o., Bielsko-Biała, dostępna również w wersji elektronicznej: www.kariera.com.pl

„Victor Gimnazjalista”. Dwutygodnik edukacyjny, Wyd. AGA-Press, Warszawa

„Cogito” Dwutygodnik skierowany do młodzieży szkół średnich, Wyd. AGA-Press, Warszawa.

 

 

 

Opracowanie:

 

Elżbieta Swat-Padrok

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży