Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Studia w Poznaniu

Poznań jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Co czwarta osoba spotykana na ulicy jest studentem. Jest to możliwe, ponieważ Poznań może poszczycić się bardzo bogatą ofertę edukacyjną – w mieście działa osiem uczelni państwowych i wiele uczelni niepublicznych.

Zebrane przez pracowników CDZdM doświadczenie, wynikające m.in. z tysięcy konsultacji indywidualnych, sprawia, że wiemy, jakie informacje są najbardziej przydatne dla przyszłych studentów.

W niniejszej zakładce prezentujemy dane, które z całą pewnością przydadzą się każdemu, kto myśli o kontynuowaniu edukacji na studiach wyższych.

Przewodnik po rekrutacji

Proces aplikowania na studia odbywa się on-line, za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji kandydatów. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym. W przypadku nielicznych kierunków wymagane jest przystąpienie do egzaminu dodatkowego.

Rekrutacja przeprowadzana jest raz w roku. Terminy jej rozpoczęcia i zakończenia mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi uczelniami, stąd osoby zainteresowane podjęciem studiów powinny śledzić stronę internetową danej uczelni, na której zostanie zamieszczona stosowna uchwała regulująca warunki, tryby oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką instrukcję dotyczącą zasad aplikacji na studia.

Krok 1 – przygotowanie do rejestracji


Zaczynamy od najtrudniejszego elementu, czyli wyboru kierunku studiów. Tutaj warto zwrócić uwagę na trzy kryteria:
 • zgodności wyboru danego kierunku ze swoimi predyspozycjami, wartościami, uzdolnieniami i zainteresowaniami (jeśli będziesz miał problem z tym punktem, pomocna może okazać się wizyta w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży połączona z przeprowadzeniem badań predyspozycji zawodowych),
 • uwzględnienia przy wyborze kierunku związanych z nim perspektyw zatrudnienia (sięgnij do najnowszych raportów dotyczących stopy bezrobocia absolwentów danych kierunków, raportów charakteryzujących zawody nadwyżkowe i deficytowe i prognoz zawodów),
 • bazowania nie tylko na przedmiotach maturalnych i sposobie ich przeliczania, ale także na progach punktowych danego kierunku (postaraj się dotrzeć do opracowań, które obrazują zmiany minimum punktowego na przestrzeni przynajmniej ostatnich dwóch lat; sprawdź także, czy interesująca Cię propozycja nie wymaga przystąpienia do dodatkowego egzaminu, np. z rysunku czy rzeźby w glinie itp.).
 • Pamiętaj także, że w Polsce obowiązuje system boloński, zatem organizacja studiów przedstawia się następująco:
 • studia I stopnia: studia trwające od 6 (studia licencjackie) do 7 semestrów (studia inżynierskie) i kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera,
 • studia II stopnia: studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu. Studia drugiego stopnia trwają od 3 do 4 semestrów. Przed podjęciem studiów magisterskich wymagane jest ukończenie studiów I stopnia,
 • jednolite studia magisterskie – trwają od 9 do 12 semestrów (zależnie od kierunku studiów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Wymogi rekrutacyjne są identyczne, jak w przypadku studiów I stopnia.
 • Krok 2 – rejestracja w systemie

  Zaczynamy od założenia indywidualnego konta rejestracyjnego, które umożliwi wprowadzenie swoich danych do systemu informatycznego uczelni, ale także pozwoli na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji.

  Podczas wypełniania rubryk należy podać dane osobiste i – jeśli już posiadasz – wyniki z egzaminów maturalnych. Jeśli rejestrujesz się przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego, to te dane będziesz mógł wprowadzić później. Dane osobiste oznaczają tu wszystkie dane osobowe (takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz informacje kontaktowe (adres zamieszkania/zameldowania, adres e-mail, telefon). Najważniejsze -wskazujesz kierunki, którymi jesteś zainteresowany.

  W systemie należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie, które musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych. Pamiętaj, że to zdjęcie będzie widniało na Twojej legitymacji studenckiej.

  Poniżej znajdują się adresy internetowe systemów rekrutacji poznańskich publicznych szkół wyższych:

  Krok 3 – opłata rekrutacyjna

  Nie należy zapomnieć o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej za wybrany kierunek (jej kwota waha się w zależności od wybranego kierunku od 85 do 150 złotych). Kwota ta zostaje przejęta przez uczelnie i podlega zwrotowi wyłącznie w określonych sytuacjach. Podaną podczas rekrutacji kwotę należy wpłacić na podany podczas rekrutacji numer konta. Można wykonać tę opłatę na poczcie, w ajencji lub w formie przelewu internetowego. Po pojawieniu się kwoty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym należy przyporządkować ją do wybranego kierunku lub kierunków.

  Warunki dokonywania opłat i ewentualnych zwrotów:

  UAM

  Opłata rekrutacja wynosi 85 zł za każdy wybrany w systemie kierunek. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której:
 • dokonałeś nadpłaty, czyli wpłaciłeś więcej niż wymagana opłata,
 • kierunek studiów nie został unieruchomiony,
 • zrezygnowałeś z rekrutacji przed ostatecznym terminem rejestracji wyznaczonym dla danego kierunku studiów,
 • dokonałeś wpłaty po ostatecznym terminie rejestracji na dany kierunek, a więc nie jesteś brany pod uwagę podczas rekrutacji,

 • Politechnika Poznańska

  Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na kierunku architektura i architektura wnętrz wynosi 150 zł, w przypadku pozostałych kierunków jej kwota została ustalona na 85 zł. Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom (studia pierwszego i drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków studiów. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

  Uniwersytet Ekonomiczny

  Opłata rekrutacyjna za jedno zgłoszenie wynosi 85 zł. Uczelnia nie zwraca opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

  Uniwersytet Przyrodniczy

  Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 zł. Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek projektowanie mebli obowiązuje ponadto egzamin z rysunku odręcznego, za który dodatkowo trzeba dopłacić 65 zł. Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych przypadkach.

  AWF

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:
 • 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej,
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.
  Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
 • nieuruchomienia kierunku studiów,
 • nieważnej rejestracji z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku,
 • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek realizowany na określonym poziomie i formie studiów,
 • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną,
 • wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów przez lekarza medycyny pracy.

 • Uniwersytet Medyczny

  Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi:
 • 100 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne,
 • 85 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki
 • Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku: dokonania nadpłaty, wpłynięcia opłaty po terminie, opłaty dokonanej na nieprawidłowy numer konta, rezygnacji złożonej przed terminem zakończenia rejestracji na dany kierunek studiów.

  Akademia Muzyczna

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat wnosi wielokrotność opłaty odpowiadającej liczbie kierunków. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że kierunek studiów nie zostanie uruchomiony.

  Uniwersytet Artystyczny

  Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi:
 • 85 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek kuratorstwo i teorie sztuki,
 • 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki.
 • Kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:
 • rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty,
 • udokumentowanych pisemnie, zaplanowanych, wyjątkowo ważnych przyczyn nieobecności na egzaminie wstępnym,
 • nieuruchomienia kierunku studiów,
 • nieuzasadnionego wniesienia opłaty.
 • Krok 4 – lista zakwalifikowanych

  To etap oczekiwany przez każdego maturzystę przechodzącego proces rekrutacji. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Nie musisz udawać się osobiście na uczelnię, żeby sprawdzić, czy Twoje nazwisko widnieje na liście przyjętych. W systemie informatycznym, w którym dokonałeś rejestracji zostanie podana informacja, czy zostałeś przyjęty, czy ewentualnie znajdujesz się na liście rezerwowej, albo informacja o tym, że konkurencja okazała się zbyt duża na oferowaną przez uczelnię liczbę miejsc. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Pamiętaj, że od decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do rektora.

  Krok 5 – złożenie dokumentów na studia

  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty. Jeśli tego nie zrobisz w podanym terminie, mimo wstępnego przyjęcia zostaniesz skreślony z listy i Twoje miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.

  Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym (wykaz może się różnić w zależności od uczelni):
 • ankieta osobowa,
 • poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
 • kopię pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką,
 • ewentualnie dodatkowo: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku, zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego, certyfikat językowy.
 • Poznań jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce, a poznańskie uczelnie rokrocznie znajdują się w czołówce najlepszych uczelni w kraju. Decydując się na studia wyższe możesz wybrać jedną z ośmiu publicznych uczelni wyższych znajdujących się na terenie miasta (istnieje też wiele uczelni niepublicznych, z reguły płatnych, które znajdziesz w zakładce „Uczelnie niepubliczne”).

  Żeby rozpocząć studia musisz zdać maturę – pomyślne przejście przez egzamin dojrzałości pozwala ubiegać się o miejsce na studiach. Każda uczelnia ma opracowany swój własny system rekrutacji i wymaganych przedmiotów. Szczegółowych informacji możesz szukać na stronach uczelni w zakładkach dotyczących rekrutacji lub w zamieszczonej tutaj zakładce „przewodnik po rekrutacji”. Każda uczelnia posiada też wyodrębniony dział rekrutacji, który z przyjemnością odpowie na zadane przez Ciebie pytania. Pracownicy CDZdM również posiadają specjalistyczną wiedzę o rekrutacji na uczelnie wyższe w Poznaniu.

  Poniżej znajduje się wykaz wszystkich poznańskich uczelni wyższych wraz z linkami do stron głównych uczelni oraz danymi teleadresowymi. Zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się tam zakładkami dotyczącymi rekrutacji oraz, w przypadku zainteresowania konkretnym kierunkiem, przyjrzenia się również stronom interesujących Cię wydziałom danej uczelni, opisom kierunków studiów, planom zajęć, programom studiów oraz sylabusom (plany, programy oraz sylabusy zazwyczaj znajdują się w zakładkach dla studenta).
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  Telefon: 61 829 40 00
  Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
  60-965 Poznań
  Telefon do działu studiów i kształcenia: 61 665 35 48, -36 40
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  Telefon: 61 856 90 00
  ul. Fredry 10
  61-701 Poznań
  Telefon: 61 854 60 00
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań
  Telefon do działu studiów i spraw studenckich: 61 848 70 09
  ul. Królowej Jadwigi 27/39
  61-871 Poznań
  Telefon: 61 835 50 00
  ul. Święty Marcin 87
  61-808 Poznań
  Telefon: 61 856 89 00
  Al. Marcinkowskiego 29
  61–745 Poznań
  Telefon: 61 855 25 21
  Poniżej znajduje się wykaz niepublicznych uczelni wyższych w Poznaniu. Warto mieć na uwadze, że rynek uczelni niepublicznych zmienia się – powstają nowe lub znikają te, które dotąd istniały. Chociaż dokładamy wszelkich starań, żeby informacje znajdujące się na tej stronie były aktualne, zachęcamy też do samodzielnego sprawdzenia, czy w Poznaniu nie powstała uczelnia oferująca kierunki, które leżą w polu Twojego zainteresowania. Poniższy wykaz został zaczerpnięty z raportu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i uzupełniony o linki do stron internetowych oraz numery telefonu.
  ul. Robocza 4
  61-538 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 835 15 11
  ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  61-895 Poznań
  Telefon: 61 655 33 33
  ul. Nieszawska 19
  61-022 Poznań
  Telefon: 61 871 15 30
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
  61-719 Poznań
  Telefon: 61 271 10 00
  ul. Garbary 71/19
  61-758 Poznań
  Telefon: 502 297 481 (rekrutacja)
  ul. Głogowska 26
  60-734 Poznań
  Telefon: 61 886 28 00
  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
  61-485 Poznań
  Telefon: 61 843 47 96
  ul. Brzeźnicka 3
  60-133 Poznań
  Telefon: 61 655 85 85
  ul. Św. Czesława 6
  61-575 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 61 663 62 64, -90, -92
  ul. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 850 47 76
  ul. Bułgarska 55
  60-320 Poznań
  Telefon 61 832 11 79 (adres oraz numer telefonu do biura rekrutacji)
  ul. E. Orzeszkowej 1
  60-778 Poznań
  Telefon: 61 851 05 18
  ul. Grabowa 22
  61-473 Poznań
  Telefon: 61 832 77 76
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
  61-719 Poznań
  Telefon do biura rekrutacji: 61 27 11 222, -17
  ul. Prądzyńskiego 53
  61-527 Poznań
  Tel.: 61 833 05 30
  Poniżej znajduje się opracowany przez pracowników CDZdM informator o kierunkach i specjalnościach oferowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Dokument pochodzi z 2015 roku.

  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 1 – UEP, UP, AWF
  Pobierz Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 1 – UAM, UP, AWF.pdf 898 KB
  Poniżej znajduje się opracowany przez pracowników CDZdM informator o kierunkach i specjalnościach oferowanych na Politechnice Poznańskiej. Dokument pochodzi z 2016 roku.

  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 2 - PUT
  Pobierz Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 2 - PUT.pdf 1.06 MB
  Poniżej znajduje się opracowany przez pracowników CDZdM informator o kierunkach i specjalnościach oferowanych na siedmiu wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pozostałe wydziały zostały omówione w czwartej części informatora. Dokument pochodzi z 2017 roku.

  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 3 – UAM, część I
  Pobierz Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 3 – UAM, część I.pdf 1.46 MB
  Poniżej znajduje się opracowany przez pracowników CDZdM informator o kierunkach i specjalnościach oferowanych na ośmiu wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pozostałe wydziały zostały omówione w trzeciej części informatora. Dokument pochodzi z 2018 roku.

  Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 4 – UAM, część II
  Pobierz Informator o kierunkach i specjalnościach cz. 4 – UAM, część II.pdf 1.55 MB
  Magazyn „Perspektywy” od wielu lat publikuje rankingi uczelni wyższych w Polsce. Szkoły wyższe poddawane są starannej ocenie, uwzględniającej wiele kryteriów. Ranking ogólnopolski znaleźć można na stronie „Perspektyw”:


  Oprócz rankingu uwzględniającego wszystkie uczelnie, „Perspektywy” publikują też rankingi uczelni według typów uczelni:
  Pracownicy CDZdM rokrocznie opracowują zestawienie wyników rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe. Zestawienie uwzględnia sześć z ośmiu poznańskich uczelni – pominięto Akademię Muzyczną oraz Uniwersytet Artystyczny, ponieważ nabór na te uczelnie opiera się w dużej mierze o dodatkowe egzaminy przeprowadzane bezpośrednio na uczelni.

  Możliwy do ściągnięcia poniższy dokument zawiera wzory rekrutacyjne oraz minima punktowe na Akademię Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

  Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2018-2019
  Pobierz Wyniki rekrutacji na poznańskie uczelnie wyższe – 2018-2019.pdf 1.25 MB
  Podjęcie studiów za granicą stanowi niezwykłe i rozwijające wyzwanie. Jeżeli rozważasz ten krok, warto wiedzieć, że przygotowania do procesu rekrutacji należy zacząć wcześniej, niż na polskie uczelnie, często już w drugiej klasie szkoły średniej. Poniżej znajdują się linki do przykładowych stron, które mogą okazać się przydatne w procesie podejmowania decyzji:

  • Eurodesk – na tej stronie znajdują się praktycznie informacje o studiach w ponad 30 krajach Europy. Strona może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań, ponieważ sama zawiera wiele linków związanych z rekrutacją w danym kraju
  • eduABROAD – instytucja zapewniająca praktyczne wsparcie w procesie rekrutacji na uczelnie w Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i Szwecji
  • EducationUSA – jest to oficjalny serwis amerykańskiego Departamentu Stanu o studiach w USA.

  Jeśli rozważasz studia w Wielkiej Brytanii, warto dodatkowo zajrzeć na poniższe serwisy:

  Jeśli myślisz o studiach w Niemczech, warto sprawdzić poniższe strony:

  Warto również wiedzieć, że dostając się na polskie uczelnie możesz spędzić część studiów za granicą dzięki program wymiany studenckiej. Jest ich wiele, ale warto na początek zapoznać się z najpopularniejszym z nich – programem Erasmus oraz z programem Amgen Scholars.
  Wsparcie doradców zawodowych nie kończy się wraz z początkiem studiów. Jeżeli jesteś już studentem/studentką zawsze możesz udać się do biura karier na swojej uczelni i zasięgnąć porady. Poniżej prezentujemy adresy biur karier poznańskich uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

  Biura karier poznańskich uczelni wyższych
  Pobierz Biura karier poznańskich uczelni wyższych.pdf 1.18 MB
  Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży