Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

O zawodach

„Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnic i zachęty” Władimir Lindeberg

 

Mając 16 lat możesz już wybrać zawód. Jeśli po ukończeniu gimnazjum chcesz uczyć się konkretnego zawodu, możesz wybierać spośród oferty technikum i szkoły branżowej. Jest ona różnorodna, zarówno pod kątem specyfiki zawodów, jak też pod kątem związanych z nimi wymagań. Co zrobić, żeby wybrać taki zawód, który jest dopasowany właśnie do Ciebie – właśnie do Twoich możliwości? Co zrobić, aby wykonywanie zawodu było przyjemnością, nie zaś koniecznością? Zawodów jest bardzo dużo. Pamiętaj, że obecny rynek pracy skłania do zmiany pracy około 4-5 razy w ciągu życia. Może temu towarzyszyć zmiana zawodu czy też specjalności (przekwalifikowanie się). To dalsze perspektywy. Tymczasem bardzo łatwo wybrać zawód tylko pod wpływem innych ludzi, tylko z racji na bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania, czy też tylko pod wpływem samego wyobrażenia na jego temat. Pamiętaj: wyobrażenia często nie odpowiadają rzeczywistości… Są przeważnie źródłem błędnych decyzji. To, co jest ciekawe dla Twoich przyjaciół, niekoniecznie może odpowiadać Tobie. Każdy jest inny. Inny wybór – nie znaczy gorszy. Najważniejsze, aby to był Twój wybór.

Zbierz informacje, zastanów się i wybierz zawód, który będzie dla Ciebie źródłem satysfakcji!

"Informator o zawodach w Technikach i Szkołach Branżowych I stopnia z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego" obejmuje ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/18, opracowaną na podstawie danych ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Aktualizacja prezentowanych informacji następuje corocznie w okresie wakacyjnym.

Zestawienie zawiera:
• opis zawodu,
• przykładowe przedmioty szkolne nauczane w ramach danego zawodu,
• przeciwwskazania zdrowotne odnoszące się do danego zawodu,
• przykładowe miejsca pracy dla przedstawicieli danego zawodu,
• wykaz szkół, które proponują uruchomienie kształcenia w danym zawodzie,
• „zawód w zasięgu ręki” – w przypadku zawodów posiadających wspólną kwalifikację podana jest informacja o możliwości uzyskania drugiego zawodu poprzez uzupełnienie brakującej kwalifikacji,
• zestawienie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w ofercie na dany rok szkolny.

Zapoznając się z publikacją należy pamiętać, że obejmuje ona ofertę edukacyjną na konkretny rok szkolny. Podkreślenia wymaga fakt, że co jakiś czas w ofercie szkół pojawiają się nowe zawody, ale też w szkołach z różnych względów rezygnuje się z prowadzenia kształcenia w niektórych zawodach.

 

Dlatego, aby mieć aktualne dane, należy co roku sprawdzać:
a) ofertę szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na najbliższy rok szkolny
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
Oferta jest zazwyczaj przygotowywana na Targi Edukacyjne – najbliższe zaplanowano na 1-3 marca 2019 r.

b) zawody, w których uruchomiono kształcenie w bieżącym roku szkolnym
www.cdzdm.pl/PL-H147/zawody.html
Informacje prezentowane w „Wyszukiwarce zawodów” są aktualizowane corocznie na przełomie września i października.

 

Informator o zawodach
Pobierz Informator_o_zawodach.pdf 1.87 MB

W Rozporządzeniu MEN z dnia 13 marca 2017 r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określono 213 zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017, poz. 622), w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r.
Przepisy tego rozporządzenia
dotyczą zatem nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. Od roku szkolnego 2019/20 będą mieć zastosowanie w klasach I pięcioletniego technikum, zaś od roku szkolnego 2020/21 w klasach I branżowej szkoły II stopnia.

Przepisy zawarte w dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) będą natomiast obowiązywać w pozostałych – starszych klasach technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i pozostałych semestrach szkoły policealnej.

W aktualnym Rozporządzeniu uwzględniono zmiany w dotychczasowych zawodach:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie;
 • magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia
  w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:

– pracownik pomocniczy krawca,

– pracownik pomocniczy mechanika,

– pracownik pomocniczy ślusarza,

– pracownik pomocniczy stolarza,

– asystent fryzjera,

 • zawód technik drogownictwa zostanie zastąpiony zawodem technik budowy dróg,
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostanie zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • zawód technik budownictwa okrętowego zostanie zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,
 • zawód monter kadłubów okrętowych zostanie zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostanie zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • zawód technik technologii ceramicznej zostanie zastąpiony zawodem technik ceramik,
 • zawód fototechnik zostanie zastąpiony zawodem technik fotografii
  i multimediów,
 • zawód monter-elektronik zostanie zastąpiony zawodem elektronik,
 • zawód monter mechatronik zostanie zastąpiony zawodem mechatronik,
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostanie zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
  i drogowych
  .

Rozporządzenie zawiera także nowy zawód: operator maszyn i urządzeń hutniczych.

W Rozporządzeniu zostały wprowadzone zmiany w zakresie liczby oraz nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Dokonano przeglądu i aktualizacji 54 zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Analizy ekspertów dotyczyły m.in. aktualnych trendów w danej branży, potrzeb rozwojowych przemysłu, postępu technicznego, nowych rozwiązań technologicznych.

W Klasyfikacji tej zostały wyróżnione kwalifikacje cząstkowe, wyróżnione w każdym zawodzie, z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).
W Klasyfikacji zawarto informacje m.in. na temat możliwości (lub jej braku) kształcenia
w zakresie danych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ).

źródło:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-zawodowego

treść Rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000622

 

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz 8-letnich szkół podstawowych także w nadchodzącym roku szkolnym będą mieli okazję poznać z bliska świat zawodów, które można zdobyć w technikach i szkołach branżowych Aglomeracji Poznańskiej.

Tutaj obejrzysz relację z wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=GCRV4Okr9Dk

"Arena Zawodów" jest częścią akcji „Szacun dla zawodowców”, promującej kształcenie zawodowe.

Więcej:

https://zawodowcy.poznan.pl/

https://www.facebook.com/szacundlazawodowcow/

W "Wyszukiwarce zawodów" można znaleźć wszystkie zawody, w których szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe z miasta Poznania i powiatu poznańskiego uruchomiły kształcenie w bieżącym roku szkolnym.

Informacje prezentowane w „Wyszukiwarce” są aktualizowane corocznie na przełomie września i października.

W "Wyszukiwarce" można znaleźć:

 • opis zawodu,
 • opis kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w danym zawodzie,
 • typ szkoły, w której można zdobyć dany zawód,
 • listę szkół aktualnie kształcących w danym zawodzie wraz z danymi teleadresowymi oraz stroną internetową konkretnej szkoły (zespołu szkół),
 • przykładowe miejsca pracy,
 • przykładowe przedmioty szkolne,
 • przeciwwskazania zdrowotne.

Ofertę szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na najbliższy rok szkolny można natomiast znaleźć tutaj:
www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Oferta jest zazwyczaj przygotowywana na Targi Edukacyjne – najbliższe zaplanowano na 1-3 marca 2019 r.

PRZYKŁADOWE PYTANIA, JAKIE MOŻESZ SOBIE ZADAĆ  O ZAWODACH.

Pamiętaj, aby trafnie wybrać zawód należy zastanowić się nad własnymi zainteresowaniami oraz preferencjami zawodowymi, a także nad dopasowaniem ich do potrzeb i zmian na rynku pracy.

Jakie typy szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przygotują mnie do konkretnego zawodu?

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, które przygotują Cię do konkretnego zawodu to przede wszystkim technikum, szkoła branżowa I stopnia, a następnie szkoła branżową II stopnia oraz szkoła policealna

Gdzie znajdę informacje dotyczące szkół kształcących w wybranym przeze mnie zawodzie w powiecie poznańskim?

Aktualne informacje dotyczące szkół kształcących w wybranym przez Ciebie zawodzie znajdziesz na stronie internetowej:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor

Czy po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia otrzymam wykształcenie na poziomie technika?

Uczeń kończący edukację w szkole branżowej I stopnia, ma możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia, gdzie uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Co oznacza skrót KKZ?

Skrót KKZ oznacza Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)?

KKZ to kursy, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Co to są kwalifikacje w zawodzie?

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Co to jest egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy należy rozumieć jako egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie przeprowadzany z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kto może przystąpić do egzaminu zawodowego ?

Do egzaminu mogą przystąpić:
 1. ‎uczniowie szkół branżowych i techników,‎
 2. ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 3. ‎absolwenci szkół branżowych, techników i szkół policealnych,‎
 4. ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 5. osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 6. ‎osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do OKE.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 1. ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową,
 2. ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Czy pojawiły się nowe zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego?

Tak. Nowe zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to:
 1. technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 2. magazynier-logistyk,
 3. asystent fryzjera,
 4. operator maszyn i urządzeń hutniczych,
 5. pracownik pomocniczy krawca*,
 6. pracownik pomocniczy mechanika*,
 7. pracownik pomocniczy ślusarza*,
 8. pracownik pomocniczy stolarza*.
*Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Czy pojawiły się zmiany w nazwach dotychczasowych zawodów?

Tak. Po reformie edukacji wprowadzono zmiany w nazwach niektórych dotychczasowych zawodów:
 1. zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg;
 2. zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych;
 3. zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej;
 4. zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych;
 5. zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających;
 6. zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających;
 7. zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
 8. zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik;
 9. zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów;
 10. zawód monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik;
 11. zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem mechatronik;
 12. zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Gdzie otrzymam informacje dotyczące innych form kształcenia zawodowego dla absolwentów gimnazjum?

Dowiedz się w jaki sposób zdobyć zawód w Izbie Rzemieślniczej, Ochotniczych Hufcach Pracy oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych: http://cdzdm.pl/dlagimnazjalistow/

Gdzie sprawdzić jakie obecnie zwody są poszukiwane na rynku pracy?

Informacje dotyczące zawodów poszukiwanych na rynku pracy znajdziesz m.in. na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/

Czy osoby, które nie ukończyły gimnazjum mogą uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, adresowanego do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, podlegają obowiązkowi nauki, który – po ukończeniu gimnazjum – spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, albo przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy można zatem przyjąć osobę, która nie ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, iż posiada ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki.

Czy po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia mogę zdobyć kolejne kwalifikacje w innym zawodzie?

Tak. Uczniowie, którzy zdobędą kwalifikację zawodową w szkole branżowej I stopnia będą mogli zdobyć kwalifikacje w innym zawodzie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Czy po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia mogę zdobyć kolejne kwalifikacje w innym zawodzie?

Tak. Uczniowie, którzy zdobędą kwalifikację zawodową w szkole branżowej II stopnia będą mogli zdobyć kwalifikacje w innym zawodzie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub w szkole policealnej.

Gdzie otrzymam informacje dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie?

Wszystkie informacje dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie przekaże Ci lekarz medycyny pracy. Ponadto informacje o przeciwwskazaniach zdrowotnych w danym zawodzie nauczanym w szkołach powiatu poznańskiego znajdziesz na stronie internetowej: http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2016/06/informator.pdf

Co jest ważne przy wyborze zawodu ?

Przy wyborze zawodu ważne są zarówno Twoje preferencje oraz zainteresowania zawodowe, a także dopasowanie do potrzeb i zmian rynku pracy.
Przykładowe pytania o zawodach
Pobierz PYTANIA-O-ZAWODACH.pdf 225 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży