Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik budowy dróg

Organizuje i koordynuje roboty związane z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich.
Organizuje i prowadzi roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów inżynierskich.
Prowadzi bieżący i okresowy przegląd technicznych dróg i obiektów inżynierskich.
Sporządza kosztorysy robót drogowych.
Wykonuje prace związane z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich.
Kwalifikacja:
 • BD.1. EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH

  zobacz opiszwiń opis
  1.Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
  Uczeń:
  rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych,
  rozróżnia elementy i mechanizmy maszyn drogowych,
  korzysta z dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń drogowych,
  dobiera maszyny i urządzenia do robót drogowych,
  sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń drogowych,
  wykonuje czynności związane z instalacją oraz uruchomieniem maszyn i urządzeń drogowych,
  obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót drogowych,
  stosuje przepisy ruchu drogowego podczas wykonywania robót,
  wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń drogowych.
  2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych
  Uczeń:
  określa czynniki mające wpływ na procesy zużycia maszyn i urządzeń drogowych,
  wykonuje bieżące przeglądy techniczne maszyn i urządzeń drogowych,
  stosuje materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy maszyn i urządzeń drogowych,
  wykonuje prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
  rozpoznaje uszkodzenia maszyn i urządzeń drogowych oraz zgłasza do naprawy,
  uczestniczy w odbiorze technicznym maszyn i urządzeń po naprawach i przeglądach,
  prowadzi dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń drogowych,
  przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do naprawy i transportu.
  3. Wykonywanie robót ziemnych
  Uczeń:
  rozróżnia rodzaje budowli ziemnych,
  korzysta z dokumentacji dotyczącej wykonywania robót ziemnych,
  wykonuje obliczenia mas ziemnych,
  wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem robót ziemnych,
  stosuje metody wykonywania robót ziemnych,
  posługuje się narzędziami podczas wykonywania robót ziemnych,
  dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn do robót ziemnych,
  obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót ziemnych oraz robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych,
  wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych,
  dobiera środki transportu do określonych robót ziemnych,
  przestrzega zasad transportu i składowania mas ziemnych oraz materiałów stosowanych w robotach drogowych,
  wykonuje roboty ziemne związane z umacnianiem i zabezpieczaniem skarp budowli ziemnych,
  wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych,
  ocenia jakość wykonanych robót ziemnych,
  sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.
  4. Wykonywanie nawierzchni drogowych
  Uczeń:
  rozróżnia elementy pasa drogowego,
  rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni,
  korzysta z dokumentacji technicznej dróg i obiektów mostowych,
  wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych,
  stosuje materiały do wykonywania poszczególnych warstw drogi,
  obsługuje maszyny i urządzenia podczas układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych,
  dobiera środki transportu do określonych robót drogowych,
  wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych,
  wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych,
  wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych,
  wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych,
  wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych,
  wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym,
  ocenia jako ć wykonanych robót drogowych,
  sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.
 • BD.25. ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWY I UTRZYMANIEM DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

  zobacz opiszwiń opis
  1.Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów inżynierskich,
  2) dobiera materiały do budowy dróg i obiektów inżynierskich,
  3) dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów inżynierskich,
  4) organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów inżynierskich,
  5) opracowuje harmonogramem robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,
  6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich,
  7) organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych,
  8) organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów inżynierskic,
  9) wykonuje pomiary ruchu drogowego,
  10) wykonuje pomiary dotyczące stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskic,
  11) wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowy,
  12) planuje i nadzoruje organizację ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym,
  13) podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów inżynierskich,
  14) sporządza dokumentację dotyczącą jako ci wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,
  15) prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych,
  16) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową dróg i obiektów inżynierskich.
  2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich
  Uczeń:
  1) dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich,
  2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów inżynierskich,
  3) przygotowuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich przeznaczonych do remontu,
  4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym,
  5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów inżynierskich,
  6) organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych,
  7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów inżynierskich,
  8) planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym,
  9) prowadzi książki dróg i obiektów inżynierskich oraz ich dokumentację ewidencyjną,
  10) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów inżynierskich.
  3. Kosztorysowanie robót drogowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania,
  2) korzysta z dokumentacji technicznej podczas sporządzania kosztorysów dróg i obiektów inżynierskich,
  3) ustala założenia do kosztorysowania,
  4) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,
  5) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich,
  6) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych,
  7) sporządza kosztorysy robót drogowych,
  8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.
Przykładowe miejsca pracy:
administracja specjalistyczna drogowa, rolnicza lub zarząd komunikacji,
biura projektowe dróg,
wydziały do spraw komunikacji,
wytwórnie mas bitumicznych lub betonowych,
wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych,
zakłady budowlano-montażowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
budownictwo ogólne,
kosztorysowanie robót drogowych,
maszyny i urządzenia do robót drogowych i mostowych,
organizacja robót drogowych,
utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich,
wykonywanie robót ziemnych i nawierzchniowych.
Przeciwskazania:
alergie,
choroby układów: nerwowego, ruchu, oddechowego, krążenia i wady serca,
moczowego, nerek, mięśniowego, kostno-stawowego,
choroby uszu, niedosłuch,
cukrzyca,
niska sprawność fizyczna,
przewlekłe choroby skóry,
reumatyzm,
wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
zawroty głowy,
omdlenia, epilepsja,
zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży