Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Sporządza szkice części maszyn oraz rysunki techniczne z wykorzystaniem technik
komputerowych.
Rozróżnia części maszyn i urządzeń, rodzaje połączeń, materiały konstrukcyjne
i eksploatacyjne, środki transportu wewnętrznego.
Dobiera sposoby transportu i składowania materiałów.
Rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej
oraz techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.
Wykonuje pomiary warsztatowe.
Określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń.
Posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega
norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
Kwalifikacja:
 • MG.06. Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia materiały formierskie,
  2) rozróżnia rodzaje oraz określa zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych,
  3) wykonuje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów formierskich,
  4) określa etapy procesu przeróbki mas formierskich,
  5) sporządza masę formierską i masę rdzeniową zgodnie z recepturą,
  6) przeprowadza odświeżanie masy formierskiej,
  7) rozróżnia etapy regeneracji masy formierskiej,
  8) rozróżnia urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych,
  9) rozróżnia urządzenia do przerobu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych,
  10) użytkuje urządzenia stosowane do transportu materiałów formierskich i mas formierskich,
  11) użytkuje maszyny, urządzenia i zmechanizowane zespoły do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych,
  12) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.
  2. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich stosowanych do wykonywania odlewów w formach jednorazowych,
  2) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania form jednorazowych i rdzeni,
  3) określa etapy procesu wytwarzania form jednorazowych i rdzeni,
  4) wykonuje ręcznie formy jednorazowe i rdzenie różnymi metodami,
  5) ocenia stan techniczny oprzyrządowania odlewniczego,
  6) rozróżnia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii formierskich,
  7) użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania form jednorazowych i rdzeni,
  8) rozróżnia metody odlewania precyzyjnego w formach jednorazowych,
  9) wykonuje formy jednorazowe do odlewania precyzyjnego,
  10) użytkuje urządzenia do suszenia form jednorazowych i rdzeni,
  11) wykonuje czynności związane z wykańczaniem wnęki formy jednorazowej oraz powierzchni rdzeni,
  12) kontroluje jakość wykonanych form jednorazowych i rdzeni,
  13) składa i przygotowuje formy jednorazowe do zalania,
  14) wykrywa wady oprzyrządowania odlewniczego,
  15) przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania,
  16) użytkuje urządzenia do ręcznego zalewania form,
  17) określa podstawowe parametry maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych,
  18) rozróżnia metody wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych,
  19) rozróżnia rodzaje form trwałych i form półtrwałych oraz elementy ich budowy,
  20) przygotowuje formy trwałe i formy półtrwałe do zalewania ciekłym metalem,
  21) nanosi otuliny izolacyjne,
  22) nanosi pokrycia ochronne i oddzielające na wnęki form trwałych oraz na powierzchnie rdzeni,
  23) rozróżnia podstawowe zespoły maszyn i urządzenia do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych,
  24) rozróżnia podstawowe parametry pracy maszyn i urządzeń do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych,
  25) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych,
  26) ocenia jakość odlewów wykonanych w formach trwałych i formach półtrwałych,
  27) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania w formach,
  jednorazowych, trwałych i półtrwałych.
  3.Użytkowanie maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów
  Uczeń:
  1) dobiera metody wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów,
  2) rozpoznaje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów,
  3) dobiera narzędzia oraz maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów,
  4) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania odlewów z form oraz rdzeni z odlewów,
  5) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlewów oraz usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek,
  6) dobiera metody naprawy odlewów w zależności od rodzaju wad odlewniczych,
  7) naprawia wady odlewów,
  8) dobiera metody zabezpieczania odlewów przed korozją,
  9) użytkuje urządzenia do pokrywania odlewów środkami zabezpieczającymi przed korozją,
  10) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów,
  11) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
  4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
  Uczeń:
  1) rozpoznaje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz określa ich zastosowanie,
  2) dobiera maszyny i urządzenia do rozładunku, składowania oraz transportu materiałów wsadowych,
  3) rozpoznaje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów wsadowych,
  4) dobiera sposoby przygotowania materiałów wsadowych do topienia,
  5) użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania i odważania materiałów wsadowych,
  6) przygotowuje wsad do pieca zgodnie z recepturą,
  7) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu.
  5. Użytkowanie pieców odlewniczych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje główne rodzaje stopów odlewniczych według określonych kryteriów,
  2) rozróżnia rodzaje pieców odlewniczych,
  3) określa etapy procesu topienia metali w piecach odlewniczych,
  4) rozróżnia rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych,
  5) przygotowuje do pracy i uruchamia piece odlewnicze,
  6) dobiera narzędzia do obsługi pieców odlewniczych,
  7) wykonuje czynności związane z dozowaniem wsadu do pieca odlewniczego, usuwaniem żużla, pobieraniem ciekłego metalu do prób technologicznych,
  8) wykonuje czynności związane ze spustem ciekłego metalu,
  9) wykonuje czynności związane z zalewaniem form,
  10) kontroluje parametry pracy pieców odlewniczych,
  11) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do topienia metal.
Przykładowe miejsca pracy:
huty,
zakłady przemysłu metalowego.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy konstrukcji maszyn,
podstawy mechatroniki,
technologia wytwarzania odlewów,
technologia topienia metali,
techniki wytwarzania i budowa maszyn,
użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów,
użytkowanie urządzeń do topienia metali.
Przeciwskazania:
niska wydolność fizyczna,
wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego,
ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk i palców),
oddechowego, nerwowego, moczowego i nerek,
krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze),
alergie,
choroby skóry rąk,
cukrzyca,
reumatyzm.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację MG.37.Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego,
zdobędziesz kolejny zawód – technik odlewnik.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży