Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik budownictwa

Wykonuje, organizuje i kontroluje prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy.
Organizuje i kontroluje roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w sprawności technicznej.
Sporządza kosztorysy i dokumentacje przetargowe.
Organizuje i kontroluje roboty budowlane stanu surowego i robót wykończeniowych.
Kwalifikacja:
 • BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych

  zobacz opiszwiń opis
  1.Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania napraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych,
  2) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych,
  3) przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie,
  4) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach,
  5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek,
  6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki,
  7) kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.
  2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznyc
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich,
  2) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie,
  3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich,
  4) dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i deskowań oraz mieszanek betonowych,
  5) przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe,
  6) układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach,
  7) sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą,
  8) układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe,
  9) kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia,
  10) kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych do montażu,
  11) dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu,
  12) kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu,
  13) dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą.
  3. Montaż konstrukcji budowlanych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu i konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  2) rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  4) stosuje zalecone w projekcie technologie konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  5) dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  6) wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych,
  7) wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych,
  8) kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  9) kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności,
  10) wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji,
  11) kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  12) stosuje zalecone w projekcie technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  13) wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych,
  14) kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  15) kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych,
  16) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  17) dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
  18) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych,
  19) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych.
 • BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych,
  2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy,
  3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu,
  4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy,
  5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych,
  6) dobiera sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów,
  7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi,
  8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi,
  9) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  10) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę,
  11) kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych.
  2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego,
  2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych,
  3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych,
  4) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich,
  5) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego,
  6) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych stanu surowego,
  7) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego,
  8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę,
  9) kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego.
  3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych,
  2) określa rodzaj i zakres robót remontowych w obiektach budowlanych,
  3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu,
  4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego,
  5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych,
  6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych,
  7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych,
  8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych,
  9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych,
  10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę,
  11) kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych.
  4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych,
  2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki,
  3) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych,
  5) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych,
  6) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych,
  7) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych,
  8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę,
  9) kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych,
  10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.
  5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania,
  2) rozróżnia dokumenty przetargowe,
  3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia,
  4) korzysta zkatalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych,
  5) sporządza przedmiary robót budowlanych,
  6) wykonuje obmiary robót budowlanych,
  7) ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych,
  8) sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze,
  9) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów,
  10) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa budowlane,
wytwórnie prefabrykatów,
laboratoria,
nadzór budowlany,
administracja budynków,
biura projektowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
dokumentacja techniczna,
technologia robót murarskich i tynkarskich,
kosztorysowanie w budownictwie,
technologia zbrojarsko –betoniarska.
Przeciwskazania:
wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
niedosłuch, zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
epilepsja,
choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia,
moczowego i nerek, kostno-stawowego, ruchu,
alergie,
przewlekłe choroby skóry,
cukrzyca,
reumatyzm.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży