Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik weterynarii

 • Prowadzi chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
 • Wykonuje zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt .
 • Wykonuje czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt .
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt .
 • Wykonuje czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.
Kwalifikacja:
 • RL.10. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

  zobacz opiszwiń opis
  1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
  Uczeń:
  1) posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt,
  2) stosuje techniki preparowania tkanek i narządów zwierzęcych,
  3) rozpoznaje i porównuje budowę narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
  4) określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym,
  5) wyjaśnia funkcje poszczególnych układów i narządów,
  6) charakteryzuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym,
  7) porównuje procesy fizjologiczne narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących.
  2. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących
  Uczeń:
  1) charakteryzuje i rozpoznaje rasy zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
  2) ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
  3) określa i rozpoznaje zachowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
  4) charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt,
  5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
  6) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania,
  7) przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  8) układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  9) sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich,
  10) sporządza preliminarz i bilans pasz,
  11) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności,
  12) ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  13) określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne,
  14) stosuje metody ekologiczne w chowie zwierząt gospodarskich,
  15) poskramia zwierzęta gospodarskie i towarzyszące,
  16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt,
  17) charakteryzuje i dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego,
  18) wykonuje zabiegi sanitarne,
  19) przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią,
  20) udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.
  3.Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
  Uczeń:
  1) posługuje się terminologią z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt,
  2) planuje i organizuje rozród zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  3) dobiera zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań,
  4) nadzoruje przebieg naturalnego krycia zwierząt,
  5) przygotowuje zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych,
  6) dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  7) przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  8) przestrzega zasad pracy hodowlanej,
  9) prowadzi dokumentację hodowlaną i rozrodu zwierząt gospodarskich,
  10) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących i wykorzystania go,
  11) stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
 • RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierzą
  Uczeń:
  1) przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia,
  2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych,
  3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt,
  4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną,
  5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt,
  6) wykonuje badania fizykalne zwierząt,
  7) rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań fizykalnych zwierząt,
  8) wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych,
  9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań laboratoryjnych,
  10) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych,
  11) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych,
  12) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.
  2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierzą
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją leczenia zwierząt,
  2) ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia,
  3) rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt,
  4) określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt,
  5) określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych,
  6) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom,
  7) rozpoznaje objawy chorób zwierząt,
  8) rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  9) stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia,
  10) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko - weterynaryjnych,
  11) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom,
  12) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii,
  13) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko - weterynaryjnych,
  14) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  15) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych,
  16) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych,
  17) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt.
  3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjneg
  Uczeń:
  1) stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
  2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt,
  3) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt,
  4) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia,
  5) wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych,
  6) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  7) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
  8) kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju,
  9) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt,
  10) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego mięsa,
  11) przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
  12) przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt.
Przykładowe miejsca pracy:
państwowe lub prywatne kliniki i przychodnie dla zwierząt małych i dużych,
ogrody zoologiczne,
schroniska,
zakłady hodowli i unasienniania zwierząt,
fermy przemysłowe,
zakłady przetwórstwa spożywczego,
weterynaryjna inspekcja pracy oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny.
Przykładowe przedmioty szkolne:
przepisy ruchu drogowego,
anatomia i fizjologia zwierząt,
chów i hodowla zwierząt,
inseminacja zwierząt,
diagnostyka weterynaryjna,
choroby i pielęgnacja zwierząt,
administracja weterynaryjna,
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
odstawy działalności gospodarczej,
język obcy zawodowy.
Przeciwskazania:
zaburzenia równowagi ,
alergia na sierść zwierząt ,
choroby skóry rąk ,
zaburzenia węchu i dotyku ,
wada wzroku ,
niesprawność kończyn i palców.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży