Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik technologii żywności

 • Wytwarza produkty spożywcze.
 • Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wyrobów spożywczych.
 • Organizuje i nadzoruje przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
 • Kontroluje pracę maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Kwalifikacja:
 • TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
  Uczeń:
  1) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych,
  2) przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych,
  3) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg,
  4) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych,
  5) dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) w przemyśle spożywczym.
  2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
  Uczeń:
  1) rozróżnia technologie produkcji wyrobów spożywczych,
  2) dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych,
  3) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych,
  4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych,
  5) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych,
  6) przeprowadza ocenę organoleptyczną półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego,
  7) prowadzi procesy technologiczne z zachowaniem Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
  3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki
  Uczeń:
  1) określa warunki magazynowania wyrobów gotowych,
  2) wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych,
  3) wykonuje czynności związane z ekspedycją wyrobów gotowych,
  4) użytkuje środki transportu wewnętrznego,
  5) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) podczas magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do wysyłki.
 • TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Magazynowanie surowców piekarskich
  Uczeń:
  1) rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich,
  2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami,
  3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich,
  4) ocenia jakość surowców piekarskich,
  5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów piekarskich oraz warunków ich magazynowania,
  6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach,
  7) obsługuje urządzenia magazynowe,
  8) prowadzi dokumentację magazynową,
  9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
  2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
  Uczeń:
  1) określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania,
  2) posługuje się recepturami piekarskimi,
  3) dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie,
  4) przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta,
  5) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie,
  6) ustala parametry technologiczne produkcji ciasta,
  7) sporządza ciasta na wyroby piekarskie,
  8) dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich,
  9) dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta,
  10) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast,
  11) obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, sporządzania, dzielenia i formowania ciasta,
  12) wykonuje czynności związane z ręcznym i mechanicznym dzieleniem ciasta oraz kształtowaniem kęsów.
  3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
  Uczeń:
  1) planuje operacje technologiczne przed rozrostem kęsów ciasta i w trakcie rozrostu,
  2) wykonuje operacje technologiczne przed rozrostem końcowym i w trakcie rozrostu uformowanych kęsów ciasta,
  3) obsługuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta,
  4) poddaje rozrostowi uformowane wyroby zgodnie z ustalonymi parametrami,
  5) kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu,
  6) planuje zabiegi technologiczne przed wypiekiem ciasta,
  7) wykonuje czynności końcowe przed włożeniem wyrobów do pieca,
  8) rozróżnia piece piekarskie,
  9) obsługuje piece piekarskie,
  10) analizuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku,
  11) wykonuje czynności związane z wypiekiem pieczywa,
  12) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
  4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
  Uczeń:
  1) ocenia jakość gotowego pieczywa,
  2) rozpoznaje wady pieczywa oraz określa przyczyny ich powstawania,
  3) planuje sposób konfekcjonowania pieczywa,
  4) dobiera urządzenia do konfekcjonowania pieczywa,
  5) obsługuje urządzenia do konfekcjonowania pieczywa,
  6) wykonuje czynności związane ze schładzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich,
  7) określa warunki magazynowania gotowych wyrobów piekarskich,
  8) magazynuje gotowe wyroby piekarskie i przygotowuje je do ekspedycji,
  9) obsługuje środki transportu wewnętrznego,
  10) monitoruje krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.
 • TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Magazynowanie surowców cukierniczych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej,
  2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami,
  3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych,
  4) ocenia jakość surowców cukierniczych,
  5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania,
  6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych,
  7) obsługuje urządzenia magazynowe,
  8) prowadzi dokumentację magazynową,
  9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
  2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
  Uczeń:
  1) określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania,
  2) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych,
  3) planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych,
  4) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych,
  5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych,
  6) dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych,
  7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej,
  8) przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego,
  9) sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze,
  10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
  3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
  Uczeń:
  1) opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych,
  2) dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych,
  3) dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych,
  4) posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych,
  5) wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych,
  6) dekoruje wyroby cukiernicze,
  7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych,
  8) obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych,
  9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze,
  10) dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych,
  11) obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych,
  12) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji,
  13) monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych.
 • TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Rozbiór i wykrawanie mięsa
  Uczeń:
  1) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych,
  2) rozpoznaje elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych,
  3) wyznacza linie podziału tusz i półtusz na części zasadnicze,
  4) planuje kolejność czynności podczas rozbioru mięsa,
  5) obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt podczas rozbioru i wykrawania mięsa,
  6) wykonuje czynności związane z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze,
  7) wykonuje obróbkę części zasadniczych uzyskanych z rozbioru mięsa,
  8) planuje kolejność czynności wykrawania mięsa,
  9) wykonuje czynności wykrawania mięsa,
  10) dokonuje klasyfikacji produktów wykrawania mięsa,
  11) prowadzi dokumentację dotyczącą rozbioru i wykrawania mięsa.
  2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji
  Uczeń:
  1) określa warunki przechowywania mięsa w chłodniach,
  2) dobiera metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych,
  3) wykonuje czynności związane z wychładzaniem oraz zamrażaniem mięsa i tłuszczów surowych,
  4) obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach,
  5) dobiera metody i techniki rozmrażania mięsa,
  6) wykonuje czynności związane z rozmrażaniem mięsa,
  7) rozpoznaje zmiany zachodzące w mięsie w czasie przechowywania w chłodniach i zamrażalniach oraz w czasie jego rozmrażania,
  8) ocenia jakość mięsa w czasie wychładzania, zamrażania i rozmrażania na podstawie jego wyglądu,
  9) obsługuje urządzenia stosowane do konfekcjonowania mięsa,
  10) wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa przeznaczonego do dystrybucji,
  11) prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i konfekcjonowania mięsa.
  3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
  Uczeń:
  1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  2) dobiera surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  3) przygotowuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  4) dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  5) planuje operacje technologiczne produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  6) obsługuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową stosowane w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  7) wykonuje czynności związane z produkcją wędlin, wyrobów garmażeryjnych, konserw i przetworów tłuszczowych,
  8) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  9) prowadzi dokumentację produkcyjną przetworów mięsnych i tłuszczowych.
  4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
  Uczeń:
  1) ocenia jakość przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  2) rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  3) wykonuje prace związane z przygotowaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji,
  4) dobiera i obsługuje urządzenia do konfekcjonowania przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  5) dobiera i obsługuje środki transportu wewnętrznego przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  6) określa warunki magazynowania przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  7) prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i dystrybucji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
 • TG.06. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wstępna obróbka surowców rybnych
  Uczeń:
  1) określa źródła i metody pozyskiwania surowców rybnych oraz innych organizmów wodnych,
  2) rozpoznaje rodzaje i gatunki ryb wykorzystywanych w przetwórstwie,
  3) rozpoznaje skorupiaki, mięczaki oraz inne organizmy wodne wykorzystywane w przetwórstwie,
  4) ocenia przydatność surowców rybnych do obróbki i przetwarzania,
  5) charakteryzuje przyczyny szybkiego psucia się ryb, skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych wykorzystywanych w przetwórstwie,
  6) sortuje surowce rybne według określonych kryteriów,
  7) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wstępnej obróbki surowców rybnych,
  8) obsługuje maszyny, urządzenia i narzędzia podczas wstępnej obróbki surowców rybnych,
  9) wykonuje czynności związane z czyszczeniem, patroszeniem, odgławianiem, odgardlaniem, filetowaniem, trymowaniem, odskórzaniem, porcjowaniem oraz rozdrabnianiem ryb,
  10) wykonuje czynności związane z obróbką wstępną skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych,
  11) stosuje techniki schładzania, mrożenia i rozmrażania surowców rybnych,
  12) planuje sposoby zagospodarowania lub utylizacji odpadów rybnych,
  13) wykonuje czynności związane z przechowywaniem półproduktów rybnych,
  14)prowadzi dokumentację procesu wstępnej obróbki surowców rybnych,
  15) posługuje się normami i instrukcjami technologicznymi dotyczącymi wstępnej obróbki surowców rybnych.
  2. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
  Uczeń:
  1) określa wymagania dotyczące jakości oraz przydatności surowców i półproduktów do produkcji różnych asortymentów przetworów rybnych,
  2) rozróżnia sposoby przetwarzania i utrwalania surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych,
  3) określa wpływ procesów przetwarzania i utrwalania surowców, półproduktów i przetworów rybnych na ich bezpieczeństwo zdrowotne, wartość odżywczą oraz przydatność technologiczną,
  4) rozróżnia rodzaje dodatków i materiałów pomocniczych oraz określa ich zastosowanie w przetwórstwie rybnym,
  5) przygotowuje dozwolone substancje dodatkowe do produkcji przetworów rybnych oraz substancje pomagające w ich przetwarzaniu,
  6) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji przetworów rybnych,
  7) obsługuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów rybnych,
  8) wykonuje czynności związane z procesami przetwarzania i utrwalania ryb,
  9) przestrzega procedur utrzymywania czystości w procesie produkcji przetworów rybnych, 10) wykonuje czynności związane z chłodzeniem, mrożeniem i rozmrażaniem surowców, półproduktów i przetworów rybnych,
  11) rozpoznaje zmiany zachodzące w procesie przetwarzania i utrwalania ryb, skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych,
  12) ocenia jakość półproduktów i przetworów rybnych na poszczególnych etapach produkcji, 13) określa sposoby wykorzystania odpadów poprodukcyjnych,
  14) stosuje normy, procedury i receptury technologiczne w procesie produkcji przetworów rybnych,
  15) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów rybnych,
  16) prowadzi dokumentację przebiegu produkcji przetworów rybnych.
  3. Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania
  Uczeń:
  1) przestrzega warunków przechowywania surowców i przetworów rybnych,
  2) kontroluje parametry procesów schładzania, zamrażania, rozmrażania surowców i przetworów rybnych,
  3) wykonuje prace związane z przygotowaniem surowców i przetworów rybnych do dystrybucji,
  4) przygotowuje surowce i przetwory rybne, z uwzględnieniem potrzeb odbiorców,
  5) rozpoznaje rodzaje materiałów stosowanych w opakowaniach przetworów rybnych oraz ocenia ich jakość,
  6) dobiera opakowania do rodzaju surowców, półproduktów i przetworów rybnych,
  7) wykonuje czynności związane z przygotowaniem opakowań do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych,
  8) przestrzega zasad znakowania oraz identyfikowalności surowców, półproduktów i przetworów rybnych,
  9) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych,
  10) obsługuje maszyny i urządzenia do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych,
  11) obsługuje środki transportu wewnętrznego stosowane w przetwórstwie rybnym,
  12) prowadzi dokumentację dotyczącą przechowywania oraz dystrybucji surowców i przetworów rybnych.
 • TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

  zobacz opiszwiń opis
Przykładowe miejsca pracy:
działy techniczno-produkcyjne,
laboratoria zakładowe i branżowe,
biura projektowe przemysłu drzewnego,
ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna,
zakłady przemysłu meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej.
Przykładowe przedmioty szkolne:
technika w przetwórstwie spożywczym,
przetwórstwo spożywcze,
działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym,
język obcy w przetwórstwie spożywczym,
technologie przetwórstwa spożywczego.
Przeciwskazania:
nieskorygowane szkłami wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
zaburzenia widzenia barw,
choroby zapalne uszu,
niedosłuch,
omdlenia,
zawroty głowy,
zaburzenia równowagi,
znaczne zaburzenie układów: oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca),
nadciśnienie tętnicze,
alergie,
choroby skóry,
nosicielstwo chorób zakaźnych,
brak pełnej sprawności ruchowej,
znaczne skrzywienie kręgosłupa,
płaskostopie,
uzależnienia,
zaburzenia zmysłu smaku,
powonienia i dotyku.
Zawody w zasięgu ręki:
Jest to zawód wewnętrznie zróżnicowany – można zdobyć różne kwalifikacje zawodowe i w rezultacie uzyskać tytuł technika technologii żywności. Zawsze należy zdobyć kwalifikację TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz dodatkowo jedną z trzech wymienionych poniżej: TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (kwalifikacja wspólna z zawodem Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz Technik przetwórstwa mleczarskiego) albo TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich (kwalifikacja wspólna z zawodem Piekarz) albo TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych (kwalifikacja wspólna z zawodem Cukiernik) albo TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (kwalifikacja wspólna z zawodem Wędliniarz) albo TG.06. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych (kwalifikacja wspólna z zawodem Przetwórca ryb). Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację TG.18.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich zdobędziesz kolejny zawód – technik przetwórstwa mleczarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży