Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik agrobiznesu

Organizuje i wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą.
Obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Prowadzi analizę czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziomu cen artykułów rolno-spożywczych.
Organizuje i wykonuje prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem.
Zajmuje się dystrybucją produktów rolnych i spożywczych.
Prowadzi dokumentację przedsiębiorstwa agrobiznesu.
Kwalifikacja:
 • RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Prowadzenie produkcji roślinnej
  Uczeń:
  1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin,
  2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego,
  4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych,
  5) planuje nawożenie organiczne i mineralne,
  6) ocenia jakość materiału siewnego,
  7) przygotowuje materiał siewny do siewu,
  8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych,
  9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych,
  10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych,
  11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin,
  12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej,
  13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej,
  14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym,
  15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin,
  16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego,
  17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży,
  18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.
  2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
  Uczeń:
  1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich,
  2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich,
  3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich,
  4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich,
  5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich,
  6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze,
  7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne,
  8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej,
  9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej,
  10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich,
  11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich,
  12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich,
  13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej godności,
  14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich,
  15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi,
  16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej,
  17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw,
  18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży,
  19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.
  3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami,
  2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych,
  3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
  4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich,
  5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne,
  6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie,
  7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia,
  8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin,
  9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
 • RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

  zobacz opiszwiń opis
  1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesi
  Uczeń:
  1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa,
  3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym,
  4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa,
  5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa,
  6) określa potrzeby kadrowe,
  7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
  8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie.
  2. Planowanie przetwórstwa żywnośc,
  Uczeń:
  1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności,
  2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności,
  3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców,
  4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych,
  5) dobiera metody utrwalania żywności,
  6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności,
  7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym,
  8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego,
  9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności,
  10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych,
  11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego,
  12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
  3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesi
  Uczeń:
  1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego,
  2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa,
  4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa,
  5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa,
  6) oblicza zużycie składników majątku trwałego,
  7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach,
  8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat,
  9) sporządza sprawozdanie finansowe,
  10) dokonuje klasyfikacji kosztów,
  11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie,
  12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia,
  13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie,
  14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej,
  15) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.
Przykładowe miejsca pracy:
produkcyjne, usługowe i handlowe przedsiębiorstwa rolnicze,
samodzielna działalność gospodarcza,
praca przy obsłudze ruchu turystycznego na wsi,
praca przy organizacji przetwórstwa spożywczego,
obsługa techniczna na wsi,
sprzedaż produktów rolnych i spożywczych.
Przykładowe przedmioty szkolne:

biologiczne podstawy chowu zwierząt gospodarskich,
maszynoznawstwo ogólne,
planowanie pracy i produkcji w agrobiznesie,
podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo.
Przeciwskazania:
zaburzenia znacznego stopnia narządu wzroku i słuchu,
choroby układu nerwowego i oddechowego,
zaburzenia równowagi,
znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży