Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik ogrodnik

 • Planuje i wykonuje prace związane z zakładaniem i pielęgnacją upraw ogrodniczych.
 • Planuje i wykonuje prace związane z przechowywaniem produktów ogrodniczych.
 • Przygotowuje produkt y ogrodnicze do sprzedaży i zajmuje się ich sprzedażą.
 • Klasyfikuje nawozy i określa ich wpływ na glebę i rośliny.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.
 • Przygotowuje dekoracje roślinne zgodnie z zasadami kolorystyki i kompozycji plastycznej.
 • Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej.
Kwalifikacja:
 • RL.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
  Uczeń:
  1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych,
  2) dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  3) ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych,
  4) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych,
  5) planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych,
  6) wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych,
  7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych,
  8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych,
  9) zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami,
  10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych,
  11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin sadowniczych,
  12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych,
  13) dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych,
  14) ocenia dojrzałość zbiorczą owoców,
  15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców,
  16) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności,
  17) wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców,
  18) przestrzega warunków przechowywania różnych gatunków owoców,
  19) przygotowuje owoce do sprzedaży,
  20) prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków owoców,
  21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.
  2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
  Uczeń:
  1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych,
  2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  3) dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych,
  4) ocenia jakość materiału siewnego,
  5) przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych,
  6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych,
  7) dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno- -glebowych i ekonomicznych gospodarstwa,
  8) przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw,
  9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami,
  10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami,
  11) wykonuje czynności związane z produkcją grzybów jadalnych,
  12) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw,
  13) prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności,
  14) stosuje metody ekologicznej uprawy roślin warzywnych,
  15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw,
  16) przestrzega warunków przechowywania warzyw,
  17) przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaży,
  18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych,
  19) kalkuluje koszty produkcji warzyw.
  3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych,
  2) rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw,
  3) rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych,
  4) określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych,
  5) określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych,
  6) określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych,
  7) planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od warunków klimatyczno- -glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  8) określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych,
  9) przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych,
  10) wykonuje czynności związane z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych,
  11) wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i krzewów,
  12) wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin ozdobnych,
  13) zakłada rabaty kwiatowe,
  14) rozróżnia rodzaje terenów zieleni,
  15) planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni,
  16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni,
  17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych,
  18) stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych bezpieczne dla środowiska,
  19) prowadzi dokumentację robót związanych z urządzaniem terenów zieleni,
  20) przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz materiał rozmnożeniowy do sprzedaży,
  21) prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału rozmnożeniowego,
  22) kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni,
  23) prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności.
  4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie,
  2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych,
  3) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie,
  4) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej,
  5) wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą,
  6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych,
  7) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych,
  8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą,
  9) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.
 • RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
  Uczeń:
  1) planuje uprawę roślin sadowniczych,
  2) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem roślin sadowniczych,
  3) planuje i organizuje prace związane z ochroną roślin sadowniczych,
  4) planuje zabiegi pielęgnacyjne upraw sadowniczych,
  5) organizuje proces produkcji ogrodniczej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności,
  6) planuje i organizuje prace związane ze zbiorem różnych gatunków owoców,
  7) organizuje prace związane z przechowywaniem i sprzedażą różnych gatunków owoców,
  8) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa,
  9) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych,
  10) oblicza opłacalność produkcji sadowniczej,
  11) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, ochrony roślin sadowniczych i bezpieczeństwa żywności.
  2. Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
  Uczeń:
  1) planuje uprawę roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych,
  2) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych,
  3) planuje i organizuje prace związane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem i sadzeniem roślin,
  4) planuje i organizuje prace związane z rozmnażaniem i pędzeniem warzyw,
  5) planuje zabiegi pielęgnacyjne upraw warzywnych,
  6) planuje i organizuje prace związane ze zbiorem warzyw, roślin przyprawowych oraz grzybów jadalnych,
  7) organizuje prace związane z przechowywaniem i sprzedażą warzyw, roślin przyprawowych oraz nasion i grzybów jadalnych,
  8) przestrzega przepisów prawa dotyczących nasiennictwa,
  9) przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, ochrony roślin warzywnych i bezpieczeństwa żywności,
  10) oblicza opłacalność produkcji warzyw, roślin przyprawowych oraz grzybów jadalnych,
  11) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych.
  3. Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych
  Uczeń:
  1) sporządza szkice inwentaryzacyjne terenów zieleni,
  2) opracowuje projekty zagospodarowania terenów zieleni z wykorzystaniem walorów i specyfiki terenu,
  3) planuje i organizuje prace związane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem i sadzeniem roślin ozdobnych,
  4) organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami,
  5) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną drzew i krzewów ozdobnych,
  6) planuje i organizuje prace związane z urządzaniem i renowacją terenów zieleni,
  7) sporządza harmonogramy prac związanych z uprawą roślin ozdobnych i pielęgnacją terenów zieleni,
  8) planuje i organizuje prace związane z sadzeniem drzew i krzewów ozdobnych,
  9) planuje wykonanie prac na poszczególnych etapach produkcji określonych gatunków drzew i krzewów ozdobnych,
  10) planuje i organizuje zbiór, przechowywanie i sprzedaż roślin ozdobnych,
  11) oblicza opłacalność produkcji roślin ozdobnych,
  12) korzysta z programów komputerowych do planowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.
Przykładowe miejsca pracy:
pracownik gospodarstw ogrodniczych,
pracownik firm świadczących usługi dla ogrodnictwa i terenów zieleni,
pracownik centrów ogrodniczych,
firm handlowych zajmujących się obrotem materiałem ogrodniczym oraz środkami produkcji dla ogrodnictwa,
pracownik firm doradczych i szkoleniowych.
Przykładowe przedmioty szkolne:
produkcja sadownicza i szkółkarska,
produkcja warzywnicza,
rośliny ozdobne i tereny zieleni,
technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego,
działalność gospodarcza i organizacja prac.
Przeciwskazania:
alergie ,
choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca) ,
choroby uszu, niedosłuch ,
choroby układu moczowego i nerek, kostno-stawowego, ruchu ,
reumatyzm ,
wady wzroku, znaczne zaburzenia widzenia barw ,
zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy, epilepsja.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży