Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • Obsługuje pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie.
 • Obsługuje urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacji satelitarnej stosowane w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
 • Ocenia stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
 • Użytkuje pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej.
 • Wykonuje prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.
Kwalifikacja:
 • MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  zobacz opiszwiń opis
  1. Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) rozróżnia środki transportu stosowane w rolnictwie,
  2) rozpoznaje mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  3) rozróżnia rodzaje silników pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  4) przeprowadza przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych,
  5) wykonuje prace związane z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  6) dobiera materiały eksploatacyjne w celu prawidłowego użytkowania pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  7) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac,
  8) sporządza kalkulację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie.
  2. Użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) rozpoznaje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze,
  2) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
  3) dobiera parametry pracy maszyn i urządzeń rolniczych,
  4) wykonuje agregatowanie maszyn i narzędzi rolniczych,
  5) wykonuje prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych,
  6) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  7) sporządza kalkulację kosztów związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych.
  3. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  2) ocenia stan techniczny pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  4) przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy,
  5) dobiera narzędzia do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  6) demontuje i montuje części i zespoły pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  7) wykonuje wymianę części i zespołów pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  8) wykonuje badania techniczne pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  9) posługuje się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacj ciągników i pojazdów samochodowych stosowanych w rolnictwie,
  10) wykonuje naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  11) ustala ceny świadczonych usług,
  12) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych pojazdów stosowanych w rolnictwie.
  4. Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych,
  2) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  4) przygotowuje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do naprawy,
  5) dobiera narzędzia do naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  6) wykonuje demontaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  7) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych części, zespołów i podzespołów maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  8) montuje części, zespoły i podzespoły,
  9) ocenia jakość wykonanego montażu,
  10) wykonuje badania techniczne maszyn i urządzeń rolniczych,
  11) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych,
  12) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  13) sporządza kalkulację kosztów napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.
 • MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  zobacz opiszwiń opis
  1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych
  Uczeń:
  1) określa możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie,
  2) wyjaśnia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego,
  3) określa korzyści wynikające z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego,
  4) rozróżnia urządzenia wspomagające automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz określa ich funkcje,
  5) dobiera systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac rolniczych,
  6) konfiguruje systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację procesów produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  7) interpretuje informacje pozyskane z systemów automatycznych maszyn i urządzeń rolniczych,
  8) montuje i demontuje komponenty układów sterujących i wykonawczych,
  9) dobiera i wprowadza parametry pracy urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
  10) monitoruje zdalnie działanie elektronicznych systemów w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
  11) synchronizuje prace zespołów pojazdów i maszyn rolniczych wyposażonych w systemy elektronicznego sterowania,
  12) planuje optymalne wykorzystanie pojazdów, maszyn, urządzeń w produkcji rolniczej z zastosowaniem systemów elektronicznej i nawigacji satelitarnej,
  13) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy elektryczne i elektroniczne,
  14) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy hydrauliczne i pneumatyczne,
  15) współpracuje z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami upowszechniającymi innowacyjne rozwiązania agrotechniczne.
  2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznyc
  Uczeń:
  1) obsługuje panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
  2) obsługuje systemy sterujące pracą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  3) korzysta z satelitarnych systemów nawigacji pojazdów i maszyn rolniczych,
  4) wykonuje pomiary i regulacje parametrów układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  5) dokonuje przeglądów technicznych systemów elektronicznych w pojazdach, maszynac,
  6) i urządzeniach rolniczych,
  7) określa przyczyny nieprawidłowego działania systemów elektronicznych wspomagających automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej,
  8) diagnozuje usterki w sieciach przesyłu informacji wewnętrznej systemów elektronicznych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  9) interpretuje wyniki pomiarów diagnostycznych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  1) wykorzystuje programy i urządzenia diagnozujące pracę układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  11) interpretuje kody błędów systemowych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  12) określa sposoby usuwania nieprawidłowości w działaniu układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z procedurami,
  13) dokonuje kalkulacji kosztów planowanych napraw,
  14) dokonuje napraw układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z procedurami,
  15) wykonuje kalibracje układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z procedurami,
  16) dokonuje konserwacji układów sterujących i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
  17) oblicza koszty wykonanych napraw układów sterujących i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
  18) sporządza dokumentację związaną z naprawą układów sterujących i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Przykładowe miejsca pracy:
spółdzielnie kółek rolniczych,
fabryki maszyn rolniczych,
przedsiębiorstwa obrotu maszynami,
nadleśnictwa,
instytucje naukowe,
gospodarstwa doświadczalne, hodowlane i rolne,
może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie naprawy maszyn rolniczych.
Przykładowe przedmioty szkolne:
działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej,
przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T i B,
podstawy konstrukcji maszyn,
organizacja prac eksploatacyjnych w rolnictwie,
pojazdy i maszyny rolnicze.
Przeciwskazania:
alergie skórne ,
choroby układów: nerwowego, ruchu, oddechowego, krążenia (wady serca), mięśniowego, kostno-stawowego ,
choroby zapalne uszu, niedosłuch ,
cukrzyca ,
niska wydolność fizyczna ,
reumatyzm ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego ,
zaburzenia zmysłu dot yku zawrot y głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży