Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik inżynierii środowiska i melioracji

 • Organizuje i prowadzi roboty związane z budową i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 • Organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej.
 • Organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki odpadami.
 • Organizuje i prowadzi roboty związane z nawadnianiem użytków rolnych.
 • Organizuje i prowadzi roboty związane z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych.
 • Organizuje i prowadzi roboty związane z wykonywaniem stawów rybnych.
 • Organizuje i wykonuje roboty melioracyjne.
Kwalifikacja:
 • RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki wodnej
  Uczeń:
  1) rozpoznaje obiekty gospodarki wodnej i określa ich przeznaczenie,
  2) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy obiektów gospodarki wodnej,
  3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy obiektów gospodarki wodnej,
  4) przygotowuje harmonogramy robót wodno-inżynieryjnych,
  5) organizuje roboty związane z budową ujęć wody,
  6) organizuje roboty związane z wykonaniem stacji uzdatniania wody,
  7) koordynuje prace związane z wykonaniem lokalnych sieci wodociągowo- -kanalizacyjnych,
  8) prowadzi prace związane z wykonaniem oczyszczalni ścieków,
  9) planuje zagospodarowanie osadów ściekowych,
  10) organizuje prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
  11) organizuje prace związane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej w wymaganym stanie technicznym,
  12) prowadzi dokumentację budowy obiektów gospodarki wodnej,
  13) ocenia jakość wykonania obiektów gospodarki wodnej,
  14) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki wodnej.
  2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami
  Uczeń:
  1) klasyfikuje odpady według określonych kryteriów,
  2) rozpoznaje obiekty związane z gospodarką odpadami,
  3) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi obiektów gospodarki odpadami,
  4) dobiera technologie składowania odpadów,
  5) planuje i prowadzi budowę składowisk, kompostowni, sortowni,
  6) organizuje prace związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń technicznych na składowiskach odpadów, w kompostowniach i sortowniach,
  7) planuje prace związane z gospodarką wodno-ściekową na terenach wiejskich,
  8) planuje i organizuje gospodarkę odpadami na terenach wiejskich,
  9) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami,
  10) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową obiektów gospodarki odpadami.
  3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  2) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  3) planuje i organizuje prace związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  4) dobiera materiały do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  5) dobiera narzędzia, urządzenia i sprzęt do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  6) organizuje prace związane z wykonywaniem drogowych robót ziemnych,
  7) organizuje prace związane z wykonywaniem nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  8) prowadzi prace związane z utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  9) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  10) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 • RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie
  Uczeń:
  1) planuje prace związane z badaniem stanu cieków wodnych i stosunków wodno- -powietrznych w glebie,
  2) dobiera metody prowadzenia badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno- -powietrznych w glebie,
  3) obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową do badań stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie,
  4) wykonuje pomiary parametrów powietrza atmosferycznego, opadów oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
  5) opracowuje i interpretuje wyniki pomiarów hydrometeorologicznych,
  6) dokonuje oceny stanu stosunków wodno-powietrznych w glebie,
  7) określa przydatność rolniczą gleb,
  8) dobiera metody ochrony i rekultywacji gleb,
  9) dobiera środki agromelioracyjne do poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie.
  2. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych
  Uczeń:
  1) określa przyczyny i skutki wezbrań cieków wodnych,
  2) rozpoznaje stany zagrożeń powodziowych,
  3) dobiera metody ochrony przed powodzią,
  4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi regulacji małych cieków wodnych oraz budowy obiektów przeciwpowodziowych,
  5) dobiera metody regulacji małych cieków wodnych,
  6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do regulacji małych cieków wodnych,
  7) organizuje roboty związane z wykonywaniem umocnień oraz regulacją małych cieków wodnych,
  8) obsługuje urządzenia i sprzęt stosowane podczas regulacji małych cieków wodnych i obiektów przeciwpowodziowych zgodnie z zasadami ich eksploatacji,
  9) organizuje prace związane z wykonywaniem, konserwacją i naprawą wałów przeciwpowodziowych i małych budowli piętrzących oraz pompowni melioracyjnych,
  10) ocenia jakość wykonania robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych,
  11) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych.
  3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów
  Uczeń:
  1) określa przyczyny nadmiaru wody w glebie,
  2) dobiera rodzaje zabiegów odwadniających w celu poprawy właściwości produkcyjnych gleby i użytków zielonych,
  3) dobiera parametry techniczne rowów melioracyjnych,
  4) przestrzega zasad wykonywania systemów drenarskich,
  5) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi odwadniania terenów,
  6) wytycza trasę przebiegu systemów wodno-melioracyjnych i drenarskich,
  7) dobiera materiały, maszyny i narzędzia do wykonywania rowów melioracyjnych i budowli wodno-melioracyjnych,
  8) dobiera systemy odwadniania terenów osiedlowych, budynków wiejskich oraz obiektów komunalnych,
  9) planuje wykonanie melioracji przeciwerozyjnych,
  10) dobiera technologie wykonania zabezpieczeń przeciwerozyjnych,
  11) przestrzega zasad konserwacji rowów melioracyjnych i budowli wodno- -melioracyjnych,
  12) ocenia jakość wykonania robót związanych z odwadnianiem terenów,
  13) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z odwadnianiem terenów.
  4. Nawadnianie użytków rolnych
  Uczeń:
  1) określa sposoby nawadniania użytków rolnych,
  2) określa źródła wody do zasilania systemów nawadniających,
  3) rozpoznaje rodzaje i układy systemów nawadniania użytków rolnych,
  4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi nawadniania użytków rolnych,
  5) dobiera technologie wykonywania systemów nawadniania użytków rolnych,
  6) planuje roboty związane z nawadnianiem użytków rolnych,
  7) wytycza trasę przebiegu systemów nawadniania użytków rolnych,
  8) dobiera materiały, urządzenia, maszyny i narzędzia do nawadniania użytków rolnych,
  9) organizuje i nadzoruje prace związane z eksploatacją, konserwacją i modernizacją systemów nawadniania użytków rolnych,
  10) ocenia jakość wykonania robót związanych z nawadnianiem użytków rolnych,
  11) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z nawadnianiem użytków rolnych.
  5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych
  Uczeń:
  1) określa oddziaływanie stawów rybnych na stosunki wodne w środowisku,
  2) rozpoznaje rodzaje stawów rybnych,
  3) rozpoznaje urządzenia i budowle stawowe,
  4) posługuje się dokumentacją projektową, katalogami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania stawów rybnych,
  5) planuje wykonywanie stawów rybnych,
  6) dobiera maszyny i sprzęt do wykonywania stawów rybnych,
  7) przestrzega zasad eksploatacji, konserwacji i modernizacji stawów rybnych, urządzeń i budowli stawowych,
  8) ocenia jakość wykonania robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych,
  9) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z wykonywaniem stawów rybnych.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa wykonawcze i usługowe związane z nadzorowaniem,
wykonaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych,
obiektów przeciwpowodziowych,
sieci wewnętrznych,
instalacji sanitarnychsamodzielna działalność.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy ochrony środowiska,
budownictwo i obiekty inżynierii środowiska,
melioracje wodne,
działalność gospodarcza w inżynierii środowiska i melioracji.
Przeciwskazania:
alergie ,
choroby skóry,
choroby układów : mięśniowego, ruchu, kostno-stawowego, oddechowego, nerwowego, moczowego i nerek ,
cukrzyca ,
niedosłuch znacznego stopnia i choroby uszu ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw ,
reumatyzm, zaburzenia rów nowagi, zawroty głowy, omdlenia.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży