Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik informatyk

 • Administruje systemami operacyjnymi.
 • Montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne.
 • Naprawia urządzenia techniki komputerowej.
 • Programuje aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne.
 • Projekt uje, tworzy i administruje stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
 • Projekt uje, tworzy, administruje i użytkuje bazy danych.
 • Wykonuje i eksploatuje lokalne sieci komputerowe.
Kwalifikacja:
 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  Uczeń:
  1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki,
  2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne,
  3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej,
  4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej,
  5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych,
  6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów,
  7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery,
  8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe,
  9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego,
  10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń,
  11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne,
  12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych,
  13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego,
  14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych,
  15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.
  2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
  Uczeń:
  1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych,
  2) interpretuje projekty sieci komputerowych,
  3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego,
  4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej,
  5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne,
  6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych,
  7) montuje okablowanie sieciowe,
  8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego,
  9) monitoruje sieć bezprzewodową,
  10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP),
  11) stosuje podział sieci na podsieci,
  12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej,
  13) modernizuje lokalną sieć komputerową,
  14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej,
  15) podłącza sieć lokalną do Internetu,
  16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.
  3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
  Uczeń:
  1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych,
  2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy,
  3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego,
  4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego,
  5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy,
  6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego,
  7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego,
  8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej,
  9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej,
  11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej,
  12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),
  13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej,
  14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.
  4.Naprawa urządzeń techniki komputerowej
  Uczeń:
  1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego,
  2) tworzy i przywraca kopie danych,
  3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej,
  4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej,
  5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej,
  6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej,
  7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej,
  8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.
  5.Administrowanie systemami operacyjnymi
  Uczeń:
  1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta,
  2) konfiguruje interfejsy sieciowe,
  3) stosuje polecenia systemów operacyjnych,
  4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych,
  5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo,
  6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych,
  7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego,
  8) zarządza funkcjami profili użytkowników,
  9) zarządza kontami i grupami użytkowników,
  10) zarządza zasadami grup,
  11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci,
  12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi,
  13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne,
  14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej,
  15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego,
  16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Programowanie aplikacji
  Uczeń:
  1) stosuje podstawy algorytmiki,
  2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów,
  3) stosuje podstawowe zasady programowania,
  4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator,
  5) korzysta z wbudowanych typów danych,
  6) tworzy własne typy danych,
  7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
  8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
  9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe,
  10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne,
  11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy,
  12) dokumentuje tworzoną aplikację.
  2.Tworzenie i administrowanie bazami danych
  Uczeń:
  1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych,
  2) projektuje relacyjne bazy danych,
  3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych,
  4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań,
  5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych,
  6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi,
  7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych,
  8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych,
  9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych,
  10) zarządza systemem bazy danych,
  11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych,
  12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii,
  13) kontroluje spójność baz danych,
  14) dokonuje naprawy baz danych.
  3.Tworzenie stron i aplikacji internetowych
  Uczeń:
  1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej,
  2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami,
  3) identyfikuje systemy zarządzania treścią,
  4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG,
  5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników,
  6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS),
  7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych,
  8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych,
  9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych,
  10) stosuje reguły walidacji stron internetowych,
  11) testuje i publikuje witryny internetowe,
  12) zamieszcza opracowane aplikacje w Interneci.
Przykładowe miejsca pracy:
wszelkie gałęzie gospodarki, w których zastosowanie mają komputery,
ośrodki obliczeniowe,
instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.
Przykładowe przedmioty szkolne:
systemy operacyjne,
sieci komputerowe,
witryny i aplikacje internetowe,
urządzenia techniki komputerowej,
systemy baz danych,
działalność gospodarcza w branży informatycznej,
język angielski zawodowy w branży informatycznej.
Przeciwskazania:
choroby skóry rąk, nadmierna potliwość rąk, ograniczenie sprawności rąk ,
epilepsja (nie jest przeciwwskazaniem, o ile jest systematycznie leczona) ,
niedosłuch ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
znaczne zaburzenia układów : nerwowego, krążenia, wady serca.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży