Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik handlowiec

 • Organizuje i prowadzi działalność handlową.
 • Organizuje prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
 • Prowadzi działania reklamowe i marketingowe.
 • Wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
 • Zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa.
Kwalifikacja:
 • AU.20. Prowadzenie sprzedaży

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie sprzedaży
  Uczeń:
  1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów,
  2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży,
  3) przestrzega zasad ustalania cen towarów,
  4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży,
  5) stosuje metody i formy prezentacji towarów,
  6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej,
  7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów,
  8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów,
  9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy,
  10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży,
  11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej,
  12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami,
  13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej,
  14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą,
  15) przeprowadza inwentaryzację towarów.
  2. Sprzedaż towarów
  Uczeń:
  1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży,
  2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży,
  3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży,
  4) określa rodzaje zachowań klientów,
  5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej,
  6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży,
  7) prezentuje ofertę handlową,
  8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży,
  9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych,
  10) zabezpiecza i odprowadza utarg,
  11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru,
  12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy,
  13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów,
  14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT,
  15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta,
  16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
 • AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
  Uczeń:
  1) korzysta z różnych źródeł informacji o rynku,
  2) dobiera metody badań i analizy rynku,
  3) dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych,
  4) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej,
  5) realizuje zadania związane z działalnością reklamową,
  6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej,
  7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku,
  8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej,
  9) opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.
  2. Zarządzanie działalnością handlową
  Uczeń:
  1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
  2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe,
  3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej,
  4) prowadzi negocjacje handlowe,
  5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej,
  6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży,
  7) sporządza kalkulację cen sprzedaży,
  8) przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów,
  9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów,
  10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów,
  11) prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową,
  12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów,
  13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań,
  14) nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów,
  15) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży,
  16) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.
  3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
  Uczeń:
  1) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej,
  2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych,
  3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych,
  4) wycenia składniki aktywów i pasywów,
  5) określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej,
  6) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży,
  7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne,
  8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego,
  9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach,
  10) przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych,
  11) sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi,
  12) stosuje metody analizy ekonomicznej,
  13) interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej,
  14) sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych,
  15) przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych,
  16) sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa o różnych formach własności (średni szczebel kierowniczy),
punkty sprzedaży detalicznej,
hurtownie,
magazyny,
instytucje kontroli handlu (np. Państwowa Inspekcja Handlowa),
własna firma handlowa.
Przykładowe przedmioty szkolne:
towar jako przedmiot handlu,
organizacja i technika sprzedaży,
obsługa klientów,
marketing w działalności handlowej,
przedsiębiorca w handlu,
język obcy w działalności handlowej,
pracowania sprzedaży,
symulacyjna firma handlowa.
Przeciwskazania:
znaczne zaburzenia wzroku,
zaburzenia widzenia barw,
wady słuchu utrudniające kontakt z otoczeniem,
znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia, oddechowego,
zaburzenia zmysłu równowagi,
zaburzenia narządu ruchu,
ograniczona sprawność kończyn,
zaburzenia psychiczne,
uzależnieni,
znaczne wady wymowy,
choroby skóry.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej zdobędziesz kolejny zawód – Technik księgarstwa
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży