Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik geolog

Geolog zajmuje się badaniem dziejów i budowy Ziemi, a w szczególności skorupy ziemskiej.
Sama geologia przekształciła się w ostatnich kilkudziesięciu latach z nauki teoretycznej w dziedzinę wiedzy potrzebną w administracji państwowej, w przygotowaniu inwestycji i planowaniu architektury, zagospodarowaniu przestrzennym oraz przemyśle wydobywczym.
Niemal w każdym kraju istnieją państwowe służby geologiczne, które gospodarują bogactwami naturalnymi, monitorują inwestycje, wykonują badania pod ich kątem oraz wskazują sposoby radzenia sobie z dewastacją środowiska.
Kwalifikacja:
 • RL.25. Wykonywanie prac geologicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich
  Uczeń:
  1) charakteryzuje zjawiska i procesy geologiczne,
  2) przestrzega zasad kartografii geologicznej,
  3) ocenia rzeźbę terenu i stosuje sposoby przedstawiania jej na mapie,
  4) interpretuje zdjęcia lotnicze i satelitarne,
  5) odwzorowuje obserwacje geologiczne na mapie,
  6) rozpoznaje podstawowe grupy skamieniałości,
  7) charakteryzuje etapy rozwoju skorupy ziemskiej,
  8) dokonuje analizy i syntezy podstaw mineralogii i petrografii,
  9) charakteryzuje skały i minerały,
  10) analizuje procesy geochemiczne,
  11) określa właściwości hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał,
  12) korzysta z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych,
  13) analizuje zadania i zakres hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geofizyki,
  14) charakteryzuje zróżnicowanie genetyczne złóż kopalin i prawidłowości ich występowania,
  15) sporządza dokumentację wyników badań z zastosowaniem różnych metod.
  2. Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń
  Uczeń:
  1) rozróżnia typy urządzeń wiertniczych i ich części składowe oraz rodzaje sprzętu i osprzętu,
  2) klasyfikuje i charakteryzuje różne technologie metod wiertniczych,
  3) rozpoznaje awarie wiertnicze i ich przyczyny oraz rozróżnia prace instrumentacyjne,
  4) stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzega norm,
  5) charakteryzuje wyposażenie i przestrzega zasad obsługi laboratorium geologicznego na wiertni,
  6) wykonuje opróbowanie otworu wiertniczego,
  7) nadzoruje pobieranie próbek z próbników bocznych,
  8) wykonuje polowe badania geologiczne,
  9) charakteryzuje metodykę badań geofizycznych w otworach wiertniczych,
  10) wykonuje geologiczną dokumentację otworu wiertniczego.
  3. Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów
  Uczeń:
  1) charakteryzuje właściwości fizyczne i mechaniczne próbek geologicznych,
  2) przestrzega zasad i procedur badań próbek geologicznych,
  3) przygotowuje preparaty z próbek geologicznych do badań laboratoryjnych,
  4) opracowuje wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami,
  5) ocenia wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych.
  4. Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych
  Uczeń:
  1) określa walory i przydatność form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego,
  2) ocenia walory naukowe, krajobrazowe i turystyczne form i zjawisk geologicznych,
  3) projektuje trasy geoturystyczne,
  4) organizuje ruch geoturystyczny,
  5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności geoturystycznej.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa zajmujące się poszukiwaniem surowców mineralnych,
firmy hydrogeologiczne,
instytucje ochrony środowiska,
urzędy państwowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
geologia dynamiczna i strukturalna,
mineraologia i petrografia,
geologia Polski z geoturystyką,
podstawy techniki,
wiertnictwo i geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń,
hydrogeologia i geologia inżynierska.
Przeciwskazania:
zakłócenia zmysłu równowagi,
choroby układu krążenia w tym choroby żył,
skłonność do uczuleń i alergii,
przewlekłe choroby układu oddechowego,
ograniczenie sprawności ruchowej,
wady wzroku i słuchu.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży