Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik geodeta

 • Sporządza opracowania geodezyjne i kartograficzne na podstawie danych pomiarowych lub projektowych.
 • Wykonuje geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowuje wyniki tych pomiarów.
 • Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe terenu.
 • Wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami.
 • Wznawia znaki graniczne i wyznacza punkty graniczne; wykonuje podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów.
 • Zakłada, modernizuje i aktualizuje kataster nieruchomości (jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach).
Kwalifikacja:
 • BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników pomiarów
  Uczeń:
  1) ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej,
  2) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych,
  3) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej,
  4) wykonuje pomiary punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej,
  5) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej,
  6) oblicza współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej,
  7) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu,
  8) oblicza współrzędne szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na podstawie danych pomiarowych,
  9) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu,
  10) ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowyc.
  2. Sporządzanie opracowań kartograficznych
  Uczeń:
  1) sporządza mapy w systemie analogowym i cyfrowym,
  2) korzysta z istniejących map, baz danych przestrzennych oraz innych opracowań kartograficznych i fotogrametrycznych,
  3) zakłada i aktualizuje bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
  4) zakłada i aktualizuje bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  5) sporządza profile i przekroje terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych,
  6) ocenia dokładność wykonanych prac kartograficznych,
  7) wprowadza dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonuje ich aktualizacji.
  3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu,
  2) opracowuje geodezyjnie projekty zagospodarowania działek lub terenu obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu,
  3) projektuje lokalizację i stabilizuje punkty geodezyjnej osnowy realizacyjnej,
  4) wykonuje pomiary osnów realizacyjnyc,
  5) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych,
  6) wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych oraz sporządza dokumentację tyczenia,
  7) prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu w trakcie realizacji inwestycji,
  8) wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu,
  9) sporządza dokumentację z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  10) ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
  4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
  Uczeń:
  1) lokalizuje punkty niezbędne do wyznaczenia przemieszczeń i odkształceń,
  2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych,
  3) oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
  4) opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych,
  5) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych,
  6) ocenia dokładność wykonanych pomiarów kontrolnych.
 • BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

  zobacz opiszwiń opis
  1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości
  Uczeń:
  1) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  2) sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości,
  3) korzysta z danych katastru nieruchomości,
  4) sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych,
  5) korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości,
  6) aktualizuje dane katastru nieruchomości,
  7) ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.
  2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
  Uczeń:
  1) odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar,
  2) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości,
  3) sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych,
  4) kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.
Przykładowe miejsca pracy:
firmy geodezyjne państwowe i prywatne,
jednostki administracji rządowej i samorządowej,
samodzielny wykonawca prac geodezyjnych,
kierownik zespołu,
geodeta gminny i kartograficzny.
Przykładowe przedmioty szkolne:
geodezja ogólna,
geodezja inżynieryjna,
kataster i gospodarka nieruchomościami,
prawo w geodezji,
podstawy działalności gospodarczej,
język obcy zawodowy.
Przeciwskazania:
cukrzyca ,
krótkowzroczność, nadwzroczność, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
niska sprawność fizyczna ,
reumatyzm ,
zaburzenia równowagi, zawroty głowy, omdlenia ,
znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia i wady serca, oddechowego, moczowego i nerek, kostno-stawowego, ruchu ,
znaczny niedosłuch i choroby uszu ,
żylaki kończyn dolnych.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży