Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik gazownictwa

 • Lokalizuje oraz usuwa awarie sieci i instalacji gazowych.
 • Organizuje i wykonuje prace związane z budową sieci gazowych.
 • Organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji gazowych.
 • Organizuje prace związane z eksploatacją instalacji gazowych.
 • Organizuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych.
Kwalifikacja:
 • BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje sieci gazowe według określonych kryteriów,
  2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje,
  3) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów,
  4) posługuje się dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjno-kartograficzną sieci gazowych,
  5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych,
  6) wykonuje przedmiary robót związanych z budową sieci gazowych i sporządza kosztorysy tych robót,
  7) organizuje roboty montażowe związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych,
  8) przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych,
  9) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych,
  10) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą do budowy sieci gazowych,
  11) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu gazociągów i przyłączy gazowych,
  12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w sieciach gazowych,
  13) dobiera i montuje gazomierze przemysłowe,
  14) montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych,
  15) montuje i zabezpiecza kurki główne,
  16) wykonuje obmiar robót związanych z budową sieci gazowych,
  17) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową sieci gazowych,
  18) wykonuje prace związane ze znakowaniem trasy gazociągów i przyłączy gazowych,
  19) przestrzega procedur podczas wykonywania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych,
  20) przestrzega zasad dokumentowania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych,
  21) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych,
  22) przeprowadza i dokumentuje odbiór techniczny sieci gazowej,
  23) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową sieci gazowych.
  2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu oraz określa ich funkcje,
  2) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych,
  3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci gazowych,
  4) wykonuje czynności związane uruchomieniem oraz przekazaniem gazociągów i przyłączy gazowych do eksploatacji,
  5) przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, tłoczni gazu i magazynów gazu,
  6) kontroluje parametry pracy urządzeń stacji gazowych i podejmuje działania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości,
  7) przestrzega procedur dotyczących nawaniania paliw gazowych i magazynowania odorantów oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych,
  8) kontroluje parametry pracy urządzeń energetycznych tłoczni,
  9) przeprowadza kontrolę stanu technicznego sieci gazowych,
  10) kwalifikuje gazociągi i przyłącza gazowe do remontu lub renowacji,
  11) organizuje prace związane z remontem i renowacją gazociągów oraz przyłączy gazowych,
  12) organizuje i wykonuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych,
  13) prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci gazowych,
  14) lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz określa przyczyny ich powstawania,
  15) organizuje prace związane z usuwaniem awarii oraz modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami,
  16) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych.
 • BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania,
  2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów,
  3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej,
  4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń,
  5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych,
  6) wykonuje przedmiary robót związanych z montażem instalacji gazowych i sporządza ich kosztorysy,
  7) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji gazowych,
  8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii,
  9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowej,
  10) organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji gazowych oraz systemów odprowadzania spalin,
  11) określa warunki lokalizacji zbiorników na paliwa płynne,
  12) wykonuje prace związane z montażem zbiorników na paliwa płynne oraz ich uzbrojenia,
  13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych,
  14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych,
  15) ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową,
  16) montuje systemy monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.
  2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych
  Uczeń:
  1) przewiduje skutki nieprawidłowego przebiegu procesu spalania,
  2) wykonuje obliczenia dotyczące procesów spalania paliw gazowych,
  3) przestrzega procedur wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych podczas uruchamiania i eksploatacji instalacji gazowych,
  4) interpretuje wskazania urządzeń gazometrycznych,
  5) kontroluje działanie systemów monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach,
  6) określa przyczyny awarii instalacji gazowych oraz przewiduje ich skutki,
  7) lokalizuje i usuwa awarie instalacji gazowych,
  8) przeprowadza okresowe przeglądy techniczne instalacji gazowych,
  9) wykonuje prace związane z utrzymaniem technicznej sprawności urządzeń gazowych,
  10) organizuje i wykonuje prace związane z naprawą i konserwacją instalacji gazowych.
Przykładowe miejsca pracy:
administracje budynków mieszkalnych ,
biura projektowe ,
firmy zajmujące się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych oraz ciepłowniczych ,
jednostki służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego ,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej ,
przedsiębiorstwa montażowe i eksploatacyjne branży gazowniczej i grzewczej ,
stacje gazowe ,
tłocznie i magazyny gazu,
zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające paliwa gazowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
instalacje i urządzenia gazowe ,
montaż gazociągów i przyłączy gazowych ,
montaż i konserwacja instalacji gazowych ,
podstawy budownictwa ,
podstawy gazownictwa ,
projektowanie sieci i instalacji gazowych.
Przeciwskazania:
brak powonienia,
choroby reumatyczne ,
choroby serca ,
nadpobudliwość nerwowa ,
ograniczenia ruchowe kręgosłupa oraz kończyn dolnych ,
słaby wzrok,
zawroty głowy i zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży