Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik ekonomista

Dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze.
Oblicza podatki.
Planuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą.
Prowadzi i rozlicza inwentaryzacje.
Prowadzi rachunkowość.
Prowadzi sprawy kadrowo-płacowe.
Sporządza plany, analizy i sprawozdania.
Kwalifikacja:
 • AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
  Uczeń:
  1) stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań,
  2) określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej,
  3) rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców,
  4) organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami,
  5) stosuje strategie marketingowe,
  6) prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi,
  7) sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi,
  8) stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT,
  9) rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania,
  10) oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów,
  11) oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie,
  12) sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe,
  13) korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.
  2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowyc
  Uczeń:
  1) stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych,
  2) prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników,
  3) sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników,
  4) oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów,
  5) oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym,
  6) sporządza listy płac,
  7) sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  8) sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń,
  9) oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń,
  10) korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.
  3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozda
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje i strukturę planów,
  2) przestrzega zasad i metod planowania,
  3) sporządza biznesplan,
  4) oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej,
  5) rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej,
  6) przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości,
  7) sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań,
  8) przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych,
  9) korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.
 • AU.36. Prowadzenie rachunkowości

  zobacz opiszwiń opis
  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  Uczeń:
  1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania,
  2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi,
  3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych,
  4) klasyfikuje aktywa i pasywa,
  5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy,
  6) identyfikuje kategorie wynikowe,
  7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości,
  8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych,
  9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe,
  10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach,
  11) rozlicza koszty działalności organizacji,
  12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
  13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów,
  14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową,
  15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych,
  16) sporządza zestawienie obrotów i sald,
  17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych,
  18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe,
  2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacj
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji,
  2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami,
  3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne,
  4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne,
  5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
  3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowe
  Uczeń:
  1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe,
  2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej,
  3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej,
  4) oblicza wskaźniki analizy finansowej,
  5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.
Przykładowe miejsca pracy:
działy księgowości, wynagrodzeń, planowania i sprawozdawczości finansowej,
polityki zatrudnienia, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, sprzedaży,
instytucje związane z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, badaniami rynku,
urzędy skarbowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
działalność gospodarcza,
planowanie i sprawozdawczość w organizacji,
rachunkowość i analiza finansowa.
Przeciwskazania:
zaburzenia równowagi,
zaburzenia znacznego stopnia narządu wzroku,
słuchu, układu nerwowego, oddechowego,
znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk,
znaczne wady wymowy.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych zdobędziesz kolejny zawód –Technik rachunkowości
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży