Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik rachunkowości

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)prowadzenia rachunkowości;
2)rozliczania danin publicznych;
3)rozliczania wynagrodzeń;4)rozliczania składek pobieranych przez ZUS;5)prowadzenia analizy finansowej.
Kwalifikacja:
 • AU.36. Prowadzenie rachunkowości

  zobacz opiszwiń opis
  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  Uczeń:
  1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania,
  2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi,
  3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych,
  4) klasyfikuje aktywa i pasywa,
  5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy,
  6) identyfikuje kategorie wynikowe,
  7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości,
  8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych,
  9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe,
  10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach,
  11) rozlicza koszty działalności organizacji,
  12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
  13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów,
  14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową,
  15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych,
  16) sporządza zestawienie obrotów i sald,
  17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych,
  18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe,
  2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacj
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji,
  2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami,
  3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne,
  4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne,
  5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
  3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowe
  Uczeń:
  1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe,
  2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej,
  3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej,
  4) oblicza wskaźniki analizy finansowej,
  5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.
 • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1.Rozliczanie wynagrodzeń
  Uczeń:
  1) sporządza dokumentację pracowniczą;
  2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;
  3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
  4) rozróżnia elementy składowe listy płac;
  5) sporządza listę płac;
  6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;
  7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
  8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;
  9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
  10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
  12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

  2.Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
  Uczeń:
  1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;
  2) stosuje przepisy prawa podatkowego;
  3) klasyfikuje podatki;
  4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;
  5) rozlicza podatek VAT;
  6) rozlicza podatek akcyzowy;
  7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;
  9) prowadzi ewidencje podatkowe;
  10) sporządza deklaracje podatkowe;
  11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
  12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

  3.Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  Uczeń:
  1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
  2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
  3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;
  4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  6) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Przykładowe miejsca pracy:
zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, biurach rachunkowych, bankach oraz wszędzie, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu ekonomii oraz finansów i rachunkowości np. zaopatrzenie, magazynowanie towarów, sprzedaż, a także prowadzenie prac związanych z planowaniem, badaniem rynku, sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, płacami, księgowością i gospodarką finansową firmy.
Przykładowe przedmioty szkolne:
Przeciwskazania:
niekorygowane szkłami wady wzroku oraz inne wady utrudniające pracę przy komputerze,
znaczny niedosłuch,
ograniczenie sprawności ruchowej rąk,
znaczne zaburzenia układu nerwowego.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację AU.36. Prowadzenie rachunkowości - zdobędziesz kolejny zawód – Technik ekonomista
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży